Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Aktuality kontinuálneho vzdelávania

UPOZORNENIE

Milé kolegyne, milí kolegovia!
Úctivo Vás prosíme, aby ste na parkovanie nevyužívali parkovisko pri „TESCO“ ale svoje autá zaparkujte na parkovisku pri knižnici Katolíckej univerzity, ktoré sa nachádza za budovou Pedagogickej fakulty KU.
Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
CCV PFKU

Otvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania -  Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

V Centre celoživotného vzdelávanie PF KU od 10.3.2017 úspešne prebieha vzdelávací program Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Pre veľký záujem plánujeme spustiť uvedené vzdelávanie aj v mesiaci september.
Cieľová skupina:  pedagogickí zamestnanci a koordinátori prevencie drogových závislostí
Počet priznaných kreditov: 33 kreditov
Termín podania prihlášok: do 28.8.2017
Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu
Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk

Plagát na stiahnutie


Obsah vzdelávacieho programu:
1. Fyziológia a patofyziológia závislostí a spoluzávislostí: MUDr. Janka Nosková, MPH - detský a dorastový lekár

2. Adiktológia – veda o závislosti a jej úloha v školskej prevencii: MUDr. Ľubomír Gábriš - riaditeľ resocializačného zariadenia, psychiater, psychoterapeut

3. Prevencia závislostí v súčinnosti rodinného a školského prostredia: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. - sociálny pracovník, etopéd, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Ružomberku

4. Nástroje a kompetencie v prevencii drogových závislostí: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.- vedúca katedry Liečebnej pedagogiky PF KU v Ružomberku

5. Intervenčné postupy pri závislostí v školskom prostredí: npor. PhDr. Ľudmila Húsková – sociálny kurátor UPSVaR a špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia OR PZ v Martine

Rozsah vzdelávacieho programu:
120 hodín (piatky od 12.00 – 18.00 hod. a soboty od 9.00 – 18.00 hod.)


Poplatok za vzdelávanie 129 EUR:
Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305

Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)
Do poznámky uveďte prosím: Prevencia drogových závislostí

Podmienky prijatia:  

• Vyplnená prihláška na program kontinuálneho vzdelávania
• Súhlas so spracovaním osobných
• Životopis
• Overený diplom z vysokoškolského štúdia údajov
• Doklad o zaplatení poplatku za účasť v programe kontinuálneho vzdelávania


Po zaslaní kompletnej prihlášky Vám zašleme pozvánku s podrobnými informáciami a rozpisom jednotlivých modulov.
 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
CCV PF KU v Ružomberku

Fotogaléria Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí