Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Aktuality kontinuálneho vzdelávania

UPOZORNENIE

Milé kolegyne, milí kolegovia!
Úctivo Vás prosíme, aby ste na parkovanie nevyužívali parkovisko pri „TESCO“ ale svoje autá zaparkujte na parkovisku pri knižnici Katolíckej univerzity, ktoré sa nachádza za budovou Pedagogickej fakulty KU.
Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
CCV PFKU

Otvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania -  Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.

Centrum celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku otvára akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.
Cieľová skupina:  pedagogickí zamestnanci a koordinátori prevencie drogových závislostí
Počet priznaných kreditov: 33 kreditov
Termín podania prihlášok: do 28.2.2017
Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu
Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk

Plagát na stiahnutie


Obsah vzdelávacieho programu:
1. Fyziológia a patofyziológia závislostí a spoluzávislostí: MUDr. Janka Nosková, MPH - detský a dorastový lekár
2. Adiktológia – veda o závislosti a jej úloha v školskej prevencii: MUDr. Ľubomír Gábriš - riaditeľ resocializačného zariadenia, psychiater, psychoterapeut
3. Prevencia závislostí v súčinnosti rodinného a školského prostredia: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. - sociálny pracovník, etopéd, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Ružomberku
4. Nástroje a kompetencie v prevencii drogových závislostí : doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.- vedúca katedry Liečebnej pedagogiky PF KU v Ružomberku
5. Intervenčné postupy pri závislostí v školskom prostredí :  JUDr. Michal Likavčan- vedúci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a kurately UPSVaR v Ružomberku

Rozsah vzdelávacieho programu:
120 hodín (piatky a soboty v mesiacoch marec – apríl)

Po zaslaní kompletnej prihlášky Vám zašleme pozvánku s podrobnými informáciami a rozpisom jednotlivých modulov.

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
CCV PF KU v Ružomberku