Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Edukačná príprava na atestačnú skúšku

OZNAM

Z dôvodu sťahovania CCV do nových priestorov je vybavovanie nedostupné do 21.8.2017.
Taktiež študijná referentka pani Kyselová.

Ďakujeme za pochopenie

CCV PFKU

Edukačná príprava na atestačnú skúšku

Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, toto vzdelávanie sa nazýva prípravné atestačné vzdelávanie.

Prípravné atestačné vzdelávanie uskutočňuje poskytovateľ podľa § 49 ods. 3 zákona, u ktorého sa na vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec prihlási následne na vykonanie atestácie.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi. Prípravné atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie jednej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania.


Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované tieto programy:

 • Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie druhej atestácie


Prihláška na edukačnú prípravu pred prvou atestačnou skúškou
Prihláška na edukačnú prípravu pred druhou atestačnou skúškou

Povinné náležitosti:

 • správne a úplne vyplnená prihláška, potvrdená riaditeľom resp. zriaďovateľom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • (neoverená) kópia dokladu o absolvovaní prvej atestačnej (resp. kvalifikačnej) skúšky – len v prípade prihlášky na edukačnú prípravu pred druhou atestáciou
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje
 • (neoverené) kópie dokladov o získaní 30 kreditov
 • doklad o zaplatení poplatku za edukačnú prípravu (originál alebo kópia ústrižku poštovej poukážky resp. potvrdenie o zaplatení poplatku cez internet banking – s menom a priezviskom)

Poplatok za vzdelávanie v rámci edukačnej prípravy (vrátane vykonania atestačnej skúšky): 129 Eur

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904 (Ružomberok), 1300303908 (Levoča)
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Jana Kyselová
študijné oddelenie
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok