Názov programu:
Rozvoj profesijných kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Špecializačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program špecializačného vzdelávania v súlade s § 49 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 31.3.2022 pod evidenčným číslom ŠV-CCVPF-1/2022 s platnosťou do 31.3.2027.

Cieľom špecializačného vzdelávania pod názvom Rozvoj profesijných kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca je získanie požadovaných profesijných kompetencií na výkon špecializačných činností v kariérovej pozícii uvádzajúci pedagogický zamestnanec.

Program je zložený zo štyroch tematických celkov, pri ktorých sa získajú poznatky:

– o profesijných kompetenciách začínajúcich pedagogických zamestnancoch, uvádzajúcich pedagogických zamestnancoch,

– o tvorbe adaptačného programu,

– o aktuálnej legislatíve a

– o vhodnej komunikácii medzi začínajúcim PZ a uvádzajúcim PZ.

Kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
Učiteľ materskej školy

Učiteľ prvého stupňa ZŠ

Učiteľ druhého stupňa ZŠ

Učiteľ strednej školy

Učiteľ základnej umeleckej školy

b) vychovávateľ,
c) korepetítor,
d) školský tréner

Kariérový stupeň :

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie:

1. Zhodnotiť schopnosť začínajúceho pedagogického zamestnanca identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky dieťaťa/žiaka

2. Identifikovať vzdelávacie potreby začínajúceho pedagogického zamestnanca na základe profesijného štandardu

3. Plánovať adaptačný proces

4. Realizovať adaptačný proces

5. Hodnotiť adaptačný proces

6. Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj

7. Stotožniť sa s rolou špecialistu

Rozsah špecializačného vzdelávania: 52 hodín

Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou.

Forma špecializačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná). Prispôsobenie sa covidovej situácii.

Termín podania prihlášok: 31.8.2023

Prihláška na špecializačné vzdelávanie

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní a doklad o vykonaní najmenej prvej atestácie na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok.
Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť najneskôr do prvej prednášky programu a doklad o vykonaní platby zaslať na e-mailovú adresu: dominika.pazitkova@ku.sk

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Miesto špecializačného vzdelávania:
Prezenčná forma vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (MAPA)

Odborný garant inovačného vzdelávania: PhDr. Gabriela Siváková, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: PaedDr. Dominika Pažítková, PhD. (dominika.pazitkova@ku.sk)