Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Aktuality

 

DôleŽItÉ UPOZORNENIE

V období od 16. 7. 2018 do 20. 8. 2018 nebude možná z dôvodu celouniverzitnej dovolenky na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku komunikácia s pracovníkmi Centra celoživotného vzdelávania prostredníctvom telefónu a e-mailu. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa oddychu ako aj načerpanie nových síl.
CCV PFKU
 

Aktuality ďalšieho vzdelávania

Názov vzdelávacieho kurzu:  Diagnostika FASD 
Termín realizácie kurzu: 23. - 28. október 2017
Rozsah kurzu: 60 vyučovacích hodín
Miesto realizácie kurzu: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Termín podania prihlášok: do 31.8.2017

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku je jediným exkluzívnym školiteľom v oblasti diagnostiky FAS/FASD pre SR na základe zmluvy s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie MŠVVaŠ SR.

Vzdelávací program je prvým komplexným školením v diagnostike fetálneho alkoholového syndrómu (ďalej len FASD) v SR. Program pomôže účastníkom rozpoznať vážnosť organického postihnutia u svojich klientov. Naučia sa čo najpresnejšie stanoviť diagnózu spektra FASD a nastaviť tak klientovi/pacientovi optimálny terapeutický model.

Diagnostika ľudí s FASD má vo svete dlhoročnú tradíciu. Na Slovensku ide však o nový typ diagnostiky multidisciplinárneho charakteru. Jej cieľom je správne diagnostikovať diagnózy spektra fetálneho alkoholového syndrómu. Ide o odbornú činnosť s osobou, ktorej optimálny vývin bol ohrozený užívaním, i malého množstva alkoholu, počas vnútromaternicového vývinu. Odborní pracovníci, ktorí spĺpajú kritériá k diagnostike FASD, sa považujú v tejto činnosti za rovnocenných partnerov multidisciplinárneho tímu, v ktorom diagnóza vzniká.

Cieľová skupina
Psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopédi.

Cieľ a zameranie kurzu
Program je zameraný najmä na rozvoj diagnostických kompetencií odborných pracovníkov, na zdokonalenie ich schopností rozpoznať diagnózy FASD a tiež na získanie praktického využitia poznatkov z vedných disciplín, ktoré vyplývajú z multidisciplinárneho charakteru. Program pozostáva z nasledovných modulov:

1. Etiológia a patofyziológia FASD: Absolvent modulu získa základné informácie z histórie FASD. Ďalej etiológie, anatómie, fyziológie, ako aj o patologických stavoch detí a dospelých vo vzťahu k FASD, s ktorými sa môže v praxi stretnúť. Dôraz je kladený na morbidity a mortality, problematiku porúch vývoja nervovej sústavy ako napr.: kognitívnych funkcií, na problematiku psychosomatických a psychiatrických ochorení a rôznych typov závislostí. Absolvent nadobudne komplexné vedomosti o diagnózach FASD.

2. Diagnostika FASD: Absolvent bude vedieť diagnostikovať a včas rozpoznať diagnózy spektra FASD. Získa praktické poznatky z vedných disciplín, ktoré vstupujú do diagnostiky fetálneho alkoholového syndrómu. Cieľom je naučiť sa diagnostikovať 4-kódovou diagnostickou metódou Susan Astley z University of Washington, vyvinutej v rámci jej vedecko-výskumných aktivít v klinickom pracovisku Center on Human Development & Disability a Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic & Prevention Network. Modul umožpuje absolventovi využitie a rozvoj už doteraz aplikovaných diagnostických metód a ich komparáciu s novými diagnostickými poznatkami. Diagnostické techniky využívajú diagnostický manuál a softvér, určený pre každého účastníka vzdelávania. Tie (povinnú literatúru, diagnostický softvér a diagnostický manuál) získa každý účastník ako povinnú súčasť vzdelávania, zahrnutú v cene vzdelávania.

Lektori

prof. Ira Chasnoff, M.D.
professor of Clinical Pediatrics at the University of Illinois,
College of Medicine in Chicago, USA

Diane Malbin, MSW.
FASCETS, org.
Portland, Oregon, USA

prof. Małgorzata Stopikowska, Phd.
Uniwersytet Gdaoski, Poľsko

MUDr. Janka Nosková, MPH
detský a dorastový lekár

Mgr. et Mgr. Miriama Gerbová, PhD.
školský psychológ

Mgr. Katarína Sališová
špeciálny pedagóg

Mgr. PhDr. Oľga Okálová, PhD.
špeciálny pedagóg a sociálny pracovník

Veronika Kubáňová
fyzioterapeut v príprave

Diagnostický tím Centra FAS
Ďalší odborníci z praxe

Cena: 499 Eur zahŕňa:

  • tlmočenie do slovenského jazyka,
  • diagnostický softvér,
  • diagnostický manuál,
  • odbornú literatúru,
  • prístup do virtuálnej knižnice.

Zľava pre študentov a absolventov Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku:
399 Eur absolventi PF KU
249 Eur študenti PF KU

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305

Variabilný symbol: 1300130321

Tlmočenie do slovenského jazyka je zabezpečené. Kurz sa otvorí iba pri minimálnom počte 15 účastníkov.

Vzdelávanie odborných zamestnancov je podporené VÚDPaP na základe Zmluvy o spolupráci s Centrom diagnostiky, terapie a prevencie FAS, PF KU zo dňa 17.3.2014.

Kontakt: zuzana.gejdosova@ku.sk

Prihláška (4-5 strana dokumentu)