Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

                                   

UPOZORNENIE

Milé kolegyne, milí kolegovia!
Úctivo Vás prosíme, aby ste na parkovanie nevyužívali parkovisko pri „TESCO“ ale svoje autá zaparkujte na parkovisku pri knižnici Katolíckej univerzity, ktoré sa nachádza za budovou Pedagogickej fakulty KU.
Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
CCV PFKU

NOVINKY

Akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania -
Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí - úspešne otvorený !

Centrum celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku otvorilo akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.

Pre veľký záujem plánujeme vzdelávanie zopakovať aj v mesiaci september 2018

Termín podávania prihlášok do 09.09.2018

Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu

Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk

 

Oznam o osobnej konzultácií

Milé kolegyne, milí kolegovia,
osobná konzultácia so zamestnancami CCV bude prebiehať každý párny týždeň v stredu od 13:00 do 16:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je dôležité, aby ste napísali na mail  durajdovalubica@gmail.com tieto údaje: Vaše pracovné zaradenie, oblasť z ktorej chcete písať atestačnú prácu, dátum a čas Vášho príchodu a telefonický kontakt. V prípade akejkoľvek zmeny z Vašej strany, je potrebné oznámiť nám to najneskôr v deň konzultácie do 13:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie
CCV

 

OzNAM

Vážení uchádzači o vykonanie atestácie,
z dôvodu častého kladenia otázok ohľadom termínov vykonania atestačných skúšok by sme Vás radi informovali o nasledovných skutočnostiach.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z 19. októbra 2009, §16 ods.1 stanovuje dva termíny, v ktorých môže uchádzač požiadať o vykonanie atestácie: k 30. júnu a k 31.decembru príslušného roka. V praxi to znamená, že atestačné práce prijaté v období od januára do júna príslušného roka sa začnú spracovávať až po termíne uzávierky, teda po 30. júni. Rovnako atestačné práce prijaté od júla do decembra sa začnú spracovávať až po 31. decembri, v poradí v akom prišli. Z uvedeného  dôvodu nie je možné podať informácie o stave spracovávania atestačnej práce bezprostredne po jej odoslaní z Vašej strany.
Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Propagácia

Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Centrum celoživotného vzdelávania vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania, prioritne pre pedagogickú verejnosť a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, zvyšovaní  si profesionality a kariérového rastu.
 
Ako odborné a výskumné pracovisko, zamerané na poskytovanie vzdelávacích aktivít interným aj externým zákazníkom, sa prioritne zameralo nie len na systémové zabezpečovanie rozvoja kvality vzdelávacích aktivít v celom kontexte kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj na rozšírenie portfólií vzdelávacích aktivít pre odborníkov z iných – nepedagogických profesií.

Centrum svoju činnosť realizuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a vysunutom pracovisku v Levoči, a to v oblasti prípravy nových akreditovaných vzdelávacích aktivít a vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci centra, ako aj v rámci spolupráce s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni.
     
V systéme kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ponúka vzdelávacie aktivity:

Vzdelávacie programy pre vykonanie prvej a druhej atestácie
Edukačné prípravy pedagogického a odborného zamestnanca.

Kreditové vzdelávacie programy

Inovatívne matematické vzdelávanie na I. stupni ZŠ/ na SŠ; Nové trendy v hudobnej edukácii; Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania - Pastelková fyzika; Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na II. stupni ZŠ/na SŠ; Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.

Vzdelávacie programy zamerané na funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie
Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov; Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania
Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe
Aktivizácia osôb s ochorením demencie

 

Fotogaléria prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

Záznamy: 61 - 76 zo 76
<< 1 | 2 | 3 | 4