Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Aktuality kontinuálneho vzdelávania

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,
Vaše prihlášky na Edukačnú prípravu k prvej atestácií a Edukačnú prípravu k druhej atestácii – pre akreditované vzdelávacie programy, ďalej na funkčné vzdelávanie - Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a  Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, si môžete aj naďalej posielať na naše Centrum celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie prebieha od októbra 2018, preto budú Vaše prihlášky zaradené až do vzdelávania po 1.1.2019.

PRIDELENIE AKREDITAČNÝCH PRÁV NA DVA PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA – PRÍPRAVNÉ ATESTAČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe pridelenia akreditačných práv MŠVVaŠ SR od 28.1.2018 Centrum celoživotného vzdelávania PF KU rozšírilo portfólio poskytovaných akreditovaných vzdelávacích programov o nasledujúce dva vzdelávacie programy v rámci aktualizačného – prípravného atestačného vzdelávania:

Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie
 
Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie
 
Odborní zamestnanci v školstve - psychológovia a školskí psychológovia sa môžu prihlásiť na vzdelávacie programy v priebehu celého roka.
 

Otvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania -  Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

V Centre celoživotného vzdelávanie PF KU od 10.3.2017 úspešne prebieha vzdelávací program Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Pre veľký záujem plánujeme spustiť uvedené vzdelávanie aj v mesiaci SEPTEMBER 2018.
Cieľová skupina:  pedagogickí zamestnanci a koordinátori prevencie drogových závislostí
Počet priznaných kreditov: 33 kreditov
Termín podania prihlášok: do 09.09.2018
Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu
Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk


Obsah vzdelávacieho programu:
1. Fyziológia a patofyziológia závislostí a spoluzávislostí: MUDr. Janka Nosková, MPH - detský a dorastový lekár

2. Adiktológia – veda o závislosti a jej úloha v školskej prevencii: MUDr. Ľubomír Gábriš - riaditeľ resocializačného zariadenia, psychiater, psychoterapeut

3. Prevencia závislostí v súčinnosti rodinného a školského prostredia: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. - sociálny pracovník, etopéd, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Ružomberku

4. Nástroje a kompetencie v prevencii drogových závislostí: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.- vedúca katedry Liečebnej pedagogiky PF KU v Ružomberku

5. Intervenčné postupy pri závislostí v školskom prostredí: npor. PhDr. Ľudmila Húsková – sociálny kurátor UPSVaR a špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia OR PZ v Martine

Rozsah vzdelávacieho programu:
120 hodín (piatky od 12.00 – 18.00 hod. a soboty od 9.00 – 18.00 hod.)


Poplatok za vzdelávanie 129 EUR:
Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305

Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)
Do poznámky uveďte prosím: Prevencia drogových závislostí

Podmienky prijatia:  

• Vyplnená prihláška na program kontinuálneho vzdelávania
• Súhlas so spracovaním osobných
• Životopis
• Overený diplom z vysokoškolského štúdia údajov
• Doklad o zaplatení poplatku za účasť v programe kontinuálneho vzdelávania


Po zaslaní kompletnej prihlášky Vám zašleme pozvánku s podrobnými informáciami a rozpisom jednotlivých modulov.
 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
CCV PF KU v Ružomberku

 

Fotogaléria Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí