Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Aktuality kontinuálneho vzdelávania

 

DôleŽItÉ UPOZORNENIE

V období od 16. 7. 2018 do 20. 8. 2018 nebude možná z dôvodu celouniverzitnej dovolenky na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku komunikácia s pracovníkmi Centra celoživotného vzdelávania prostredníctvom telefónu a e-mailu. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa oddychu ako aj načerpanie nových síl.
CCV PFKU
 

PRIDELENIE AKREDITAČNÝCH PRÁV NA DVA PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA – PRÍPRAVNÉ ATESTAČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe pridelenia akreditačných práv MŠVVaŠ SR od 28.1.2018 Centrum celoživotného vzdelávania PF KU rozšírilo portfólio poskytovaných akreditovaných vzdelávacích programov o nasledujúce dva vzdelávacie programy v rámci aktualizačného – prípravného atestačného vzdelávania:

Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie
 
Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie
 
Odborní zamestnanci v školstve - psychológovia a školskí psychológovia sa môžu prihlásiť na vzdelávacie programy v priebehu celého roka.
 

Otvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania -  Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

V Centre celoživotného vzdelávanie PF KU od 10.3.2017 úspešne prebieha vzdelávací program Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Pre veľký záujem plánujeme spustiť uvedené vzdelávanie aj v mesiaci SEPTEMBER 2018.
Cieľová skupina:  pedagogickí zamestnanci a koordinátori prevencie drogových závislostí
Počet priznaných kreditov: 33 kreditov
Termín podania prihlášok: do 09.09.2018
Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu
Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk


Obsah vzdelávacieho programu:
1. Fyziológia a patofyziológia závislostí a spoluzávislostí: MUDr. Janka Nosková, MPH - detský a dorastový lekár

2. Adiktológia – veda o závislosti a jej úloha v školskej prevencii: MUDr. Ľubomír Gábriš - riaditeľ resocializačného zariadenia, psychiater, psychoterapeut

3. Prevencia závislostí v súčinnosti rodinného a školského prostredia: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. - sociálny pracovník, etopéd, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Ružomberku

4. Nástroje a kompetencie v prevencii drogových závislostí: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.- vedúca katedry Liečebnej pedagogiky PF KU v Ružomberku

5. Intervenčné postupy pri závislostí v školskom prostredí: npor. PhDr. Ľudmila Húsková – sociálny kurátor UPSVaR a špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia OR PZ v Martine

Rozsah vzdelávacieho programu:
120 hodín (piatky od 12.00 – 18.00 hod. a soboty od 9.00 – 18.00 hod.)


Poplatok za vzdelávanie 129 EUR:
Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305

Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)
Do poznámky uveďte prosím: Prevencia drogových závislostí

Podmienky prijatia:  

• Vyplnená prihláška na program kontinuálneho vzdelávania
• Súhlas so spracovaním osobných
• Životopis
• Overený diplom z vysokoškolského štúdia údajov
• Doklad o zaplatení poplatku za účasť v programe kontinuálneho vzdelávania


Po zaslaní kompletnej prihlášky Vám zašleme pozvánku s podrobnými informáciami a rozpisom jednotlivých modulov.
 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
CCV PF KU v Ružomberku

 

Fotogaléria Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí