Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Edukačná príprava na atestačnú skúšku

 

DôleŽItÉ UPOZORNENIE

V období od 16. 7. 2018 do 20. 8. 2018 nebude možná z dôvodu celouniverzitnej dovolenky na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku komunikácia s pracovníkmi Centra celoživotného vzdelávania prostredníctvom telefónu a e-mailu. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa oddychu ako aj načerpanie nových síl.
CCV PFKU
 

Edukačná príprava na atestÁCIU

Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, toto vzdelávanie sa nazýva prípravné atestačné vzdelávanie.

Prípravné atestačné vzdelávanie uskutočňuje poskytovateľ podľa § 49 ods. 3 zákona, u ktorého sa na vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec prihlási následne na vykonanie atestácie.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi. Prípravné atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie jednej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania.


Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované nasledujúce programy pre prípravu na prvú atestáciu:

 • Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava pre špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga na vykonanie prvej atestácie
 • Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie

Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované nasledujúce programy pre prípravu na druhú atestáciu:

 • Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava pre špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga na vykonanie druhej atestácie
 • Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie

 

Prihláška na edukačnú prípravu na prvú atestáciu
Prihláška na edukačnú prípravu na druhú atestáciu

Povinné náležitosti:

 • správne a úplne vyplnená prihláška potvrdená riaditeľom resp. zriaďovateľom a súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný žiadateľom o vykonanie atestácie
 • (neoverená) kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (resp. kvalifikačnej skúšky) – tento doklad je potrebné doložiť len v prípade prihlášky na edukačnú prípravu na vykonanie druhej atestácie
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa prihláška vzťahuje
 • (neoverené) kópie dokladov o získaní 30 kreditov
 • doklad o zaplatení poplatku za edukačnú prípravu

Poplatok za vzdelávanie v rámci edukačnej prípravy vo výške 129 EUR (suma je už vrátane vykonania atestačnej skúšky) uhraďte na účet:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904 (Ružomberok), 1300303908 (Levoča)
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Jana Kyselová
študijné oddelenie
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok