Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Edukačná príprava na atestačnú skúšku

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,
Vaše prihlášky na Edukačnú prípravu k prvej atestácií a Edukačnú prípravu k druhej atestácii – pre akreditované vzdelávacie programy, ďalej na funkčné vzdelávanie - Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a  Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, si môžete aj naďalej posielať na naše Centrum celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie prebieha od októbra 2018, preto budú Vaše prihlášky zaradené až do vzdelávania po 1.1.2019.

Edukačná príprava na atestÁCIU

Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, toto vzdelávanie sa nazýva prípravné atestačné vzdelávanie.

Prípravné atestačné vzdelávanie uskutočňuje poskytovateľ podľa § 49 ods. 3 zákona, u ktorého sa na vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec prihlási následne na vykonanie atestácie.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi. Prípravné atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie jednej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania.

Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované nasledujúce programy pre prípravu na prvú atestáciu:

 • Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1702/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1704/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1706/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1732/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1648/2016-KV)
 • Edukačná príprava pre špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1736/2017-KV)
 • Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1904/2018-KV)


Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované nasledujúce programy pre prípravu na druhú atestáciu:

 • Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1703/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1705/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1707/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1731/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1649/2016-KV)
 • Edukačná príprava pre špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1737/2017-KV)
 • Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1905/2018-KV)

   Prihláška na edukačnú prípravu na prvú atestáciu
Prihláška na edukačnú prípravu na druhú atestáciu

Povinné náležitosti:

 • správne a úplne vyplnená prihláška potvrdená riaditeľom resp. zriaďovateľom a súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný žiadateľom o vykonanie atestácie
 • (neoverená) kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (resp. kvalifikačnej skúšky) – tento doklad je potrebné doložiť len v prípade prihlášky na edukačnú prípravu na vykonanie druhej atestácie
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa prihláška vzťahuje
 • (neoverené) kópie dokladov o získaní 30 kreditov
 • doklad o zaplatení poplatku za edukačnú prípravu

Poplatok za vzdelávanie v rámci edukačnej prípravy vo výške 129 EUR (suma je už vrátane vykonania atestačnej skúšky) uhraďte na účet:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok