Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prihlášky na funkčné vzdelávanie – Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a na Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, poslané na naše Centrum celoživotného vzdelávania po 7.2.2019, už neprijímame z dôvodu prerušenia daných vzdelávaní v súvislosti s prichádzajúcim novým zákonom.

Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov

Číslo akreditácie: 1651/2016-KV

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

Obnoviť a zdokonaliť si profesijné kompetencie, potrebné pre výkon riadiacich činností a pre profesijný rozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v podmienkach škôl a školských zariadení.

Špecifické ciele:

  1. Implementovať zmeny vo všeobecne platných právnych predpisoch, orientovaných na personálne riadenie, pedagogické riadenie, ekonomické riadenie (legislatíva s účinnosťou od 1.9.2015 zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  2. Realizovať procesy súvisiace s profesijným rozvojom pedagogického a odborného zamestnanca s orientáciou na všeobecné právne predpisy (realizácia a vedenie pedagogickej dokumentácie a interných smerníc školy a školského zariadenia)
  3. Vedieť sa orientovať v riadiacich prístupoch v oblasti personálneho a pedagogického riadenia.
  4. Generovať spôsobilosť vypracovávať víziu školy, zabezpečovať jej akceptáciu a podporu prostredníctvom manažérskych kompetencií,
  5. Vypracovať víziu školy, vedieť zabezpečovať jej priebežné hodnotenie a napĺňanie prostredníctvom manažérskych kompetencií.
  6. Integrovať procesy zmeny so zámerom zvyšovania efektivity a kvality poslania školy a školského zariadenia.

Obsah vzdelávania:

Obsahom vzdelávania sú:

  1. Všeobecne záväzné právne predpisy (legislatíva s účinnosťou od 1.9.2015 zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  2. Kvalita školy a školského zariadenia, evalvačné metódy a postupy, indikátory úrovne kvality, viaczdrojové hodnotenie školy a školského zariadenia
  3. Hodnotenie a odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov, personálne a pedagogické riadenie školy/školského zariadenia,
  4. Strategické riadenie školy/školského zariadenia, tvorba vízie, stratégie a cieľov školy/školského zariadenia.

Poplatok za vzdelávanie vo výške 129 EUR uhraďte na účet:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Prihláška na vzdelávací kurz “Funkčné inovačné vzdelávanie”  

K prihláške je potrebné priložiť:
1. Osvedčenie o ukončení minimálne prvej atestácie
2. Diplom o najvyššom ukončenom vzdelaní
3. Doklad o zaplatení poplatku za funkčné inovačné vzdelávanie

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok