Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Funkčné inovačné vzdelávanie

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,
Vaše prihlášky na Edukačnú prípravu k prvej atestácií a Edukačnú prípravu k druhej atestácii – pre akreditované vzdelávacie programy, ďalej na funkčné vzdelávanie - Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a  Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, si môžete aj naďalej posielať na naše Centrum celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie prebieha od októbra 2018, preto budú Vaše prihlášky zaradené až do vzdelávania po 1.1.2019.

Funkčné inovačné vzdelávanie

Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov

Číslo akreditácie: 1651/2016-KV
 

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

Obnoviť a zdokonaliť si profesijné kompetencie, potrebné pre výkon riadiacich činností a pre profesijný rozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v podmienkach škôl a školských zariadení.

Špecifické ciele:

  1. Implementovať zmeny vo všeobecne platných právnych predpisoch, orientovaných na personálne riadenie, pedagogické riadenie, ekonomické riadenie (legislatíva s účinnosťou od 1.9.2015 zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  2. Realizovať procesy súvisiace s profesijným rozvojom pedagogického a odborného zamestnanca s orientáciou na všeobecné právne predpisy (realizácia a vedenie pedagogickej dokumentácie a interných smerníc školy a školského zariadenia)
  3. Vedieť sa orientovať v riadiacich prístupoch v oblasti personálneho a pedagogického riadenia.
  4. Generovať spôsobilosť vypracovávať víziu školy, zabezpečovať jej akceptáciu a podporu prostredníctvom manažérskych kompetencií,
  5. Vypracovať víziu školy, vedieť zabezpečovať jej priebežné hodnotenie a napĺňanie prostredníctvom manažérskych kompetencií.
  6. Integrovať procesy zmeny so zámerom zvyšovania efektivity a kvality poslania školy a školského zariadenia.

Obsah vzdelávania:

Obsahom vzdelávania sú:

  1. Všeobecne záväzné právne predpisy (legislatíva s účinnosťou od 1.9.2015 zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  2. Kvalita školy a školského zariadenia, evalvačné metódy a postupy, indikátory úrovne kvality, viaczdrojové hodnotenie školy a školského zariadenia
  3. Hodnotenie a odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov, personálne a pedagogické riadenie školy/školského zariadenia,
  4. Strategické riadenie školy/školského zariadenia, tvorba vízie, stratégie a cieľov školy/školského zariadenia.

Poplatok za vzdelávanie vo výške 129 EUR uhraďte na účet:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Prihláška na vzdelávací kurz "Funkčné inovačné vzdelávanie"

K prihláške je potrebné priložiť:
1. Osvedčenie o ukončení minimálne prvej atestácie
2. Diplom o najvyššom ukončenom vzdelaní  
3. Doklad o zaplatení poplatku za funkčné inovačné vzdelávanie

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok