Prihlášky

Prijímanie prihlášok na rozširujúce moduly funkčného vzdelávania, ktoré bolo do 28.2.2021, sa už uzavrelo. Prihlášky si môžete posielať aj naďalej, ale budú zaradené až do ďalšieho kola vzdelávania.

Prihláška – rozširujúci modul Projektový manažment 
Prihláška – rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska etika 
Prihláška – rozširujúci modul Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení 
Prihláška – rozširujúci modul Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia 

Spolu s prihláškou na rozširujúci modul (každý modul, zvlášť prihláška) funkčného vzdelávania je potrebné poslať aj:

  Doklad o ukončenom vzdelaní

  Osvedčenie o 1. atestácii

  Osvedčenie o absolvovanom základnom module funkčného vzdelávania, príp. o absolvovanom funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Doklad o zrealizovanej platbe – ak máte záujem prihlásiť sa na viac rozširujúcich modulov súčasne, je potrebné zaplatiť poplatok za každý modul zvlášť. V prípade záujmu vystavenia faktúry, nám pošite objednávku (žiadosť) na vystavenie faktúry a poplatok zaplatíte až po jej vystavení. 

Poplatok za RM 1 Sebariadenie a manažérska etika – 89 €

Poplatok za RM 2 Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia – 129 €

Poplatok za RM 3 Projektový manažment – 89 €

Poplatok za RM 4 Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení – 129€

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko, ( RM a číslo modulu)

Celú dokumentáciu posielajte na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogickej fakulty KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok