Prihlášky

Záujemcovia o rozširujúce moduly funkčného vzdelávania, ktorí u nás neskončia základný modul funkčného vzdelávania (do septembra 2021), si môžu poslať prihlášky najneskôr do 13.8.2021.

Záujemcovia, ktorí ukončia základný modul v našom Centre celoživotného vzdelávania, môžu prihlášky na rozširujúce moduly posielať najneskôr do 10.9.2021. Prosíme Vás, aby ste uvedené termíny dodržali.

Prihláška – rozširujúci modul Projektový manažment 
Prihláška – rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska etika 
Prihláška – rozširujúci modul Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení 
Prihláška – rozširujúci modul Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia 

Spolu s prihláškou na rozširujúci modul (každý modul, zvlášť prihláška) funkčného vzdelávania je potrebné poslať aj:

  Doklad o ukončenom vzdelaní (overené)

  Osvedčenie o 1. atestácii (overené)

  Osvedčenie o absolvovanom základnom module funkčného vzdelávania, príp. o absolvovanom funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (overené)

  Doklad o zrealizovanej platbe – ak máte záujem prihlásiť sa na viac rozširujúcich modulov súčasne, je potrebné zaplatiť poplatok za každý modul zvlášť. V prípade záujmu vystavenia faktúry, nám pošite objednávku (žiadosť) na vystavenie faktúry a poplatok zaplatíte až po jej vystavení. 

Pokiaľ máte záujem prihlásiť sa na viac modulov súčasne, prosíme Vás, aby ste nám spolu s každou prihláškou poslali požadované doklady zvlášť. Každá prihláška je považovaná za samostatnú. Súčasťou prihlášky je aj doklad o zaplatenom poplatku – za každý modul zvlášť.

Poplatok za RM 1 Sebariadenie a manažérska etika – 89 €

Poplatok za RM 2 Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia – 129 €

Poplatok za RM 3 Projektový manažment – 89 €

Poplatok za RM 4 Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení – 129€

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko, ( RM a číslo modulu)

Celú dokumentáciu posielajte na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogickej fakulty KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok