Prihlášky

Sebariadenie a manažérska etika (RM1) 
Sebariadenie a manažérska etika (RM1) 

Vnútorné procesy, autoevalvácia a evalvácia školy alebo školského zariadenia (RM2) 
Vnútorné procesy, autoevalvácia a evalvácia školy alebo školského zariadenia (RM2) 

Projektový manažment (RM3) 
Projektový manažment (RM3) 

Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení (RM4) 
Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení (RM4) 

Spolu s prihláškou je potrebné poslať aj nasledovné dokumenty:

 –  Diplom o ukončenom vzdelaní
 –  Doklad o vykonanej prvej atestácii (príp. druhej atestácii)
 –  Doklad o absolvovanom základnom module funkčného vzdelávania alebo o absolvovanom funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 317/2009
 –  Doklad od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (v prípade nepodpísania Vašej prihlášky riaditeľom alebo zriaďovateľom)

Prihlášky sa posielajú poštou na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Všetky prihlášky, ktoré nám prídu do konca roka 2021, budú zaradené na vzdelávanie až v novom kalendárnom roku.