Prihlášky

Prijímanie prihlášok na funkčné vzdelávanie (základný modul aj rozširujúce moduly), ktoré je naplánované od septembra, je už uzavreté. Na tento termín už preto nie je možné prihlásiť sa! Prosíme záujemcom o funkčné vzdelávanie – základný modul alebo rozširujúce moduly, ktoré plánujeme začať od mesiaca február, aby posielali prihlášky najneskôr do 15.1.2021.

Prihláška – rozširujúci modul Projektový manažment 
Prihláška – rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska etika 
Prihláška – rozširujúci modul Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení 
Prihláška – rozširujúci modul Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia 

Spolu s prihláškou na rozširujúci modul (každý modul, zvlášť prihláška) funkčného vzdelávania je potrebné poslať aj:

  Doklad o ukončenom vzdelaní

  Osvedčenie o 1. atestácii

  Osvedčenie o absolvovanom základnom module funkčného vzdelávania, príp. o absolvovanom funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Doklad o zrealizovanej platbe – ak máte záujem prihlásiť sa na viac rozširujúcich modulov súčasne, je potrebné zaplatiť poplatok za každý modul zvlášť

Poplatok za RM 1 Sebariadenie a manažérska etika – 89 €

Poplatok za RM 2 Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia – 129 €

Poplatok za RM 3 Projektový manažment – 89 €

Poplatok za RM 4 Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení – 129€

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko, ( RM a číslo modulu)

Prihlášky môžete poslať najneskôr do 31.8.2020. Začiatok vzdelávania bude prispôsobený počtu záujemcov.

Celú dokumentáciu posielajte na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogickej fakulty KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok