Prihláška 

Spolu s prihláškou na základný modul funkčného vzdelávania je potrebné poslať aj:

  Doklad o ukončenom vzdelaní

  Osvedčenie o 1. atestácii

  Doklad o zrealizovanej platbe

Poplatok za základný modul funkčného vzdelávanie je 169 €.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko, ZM (základný modul)

Prijímanie prihlášok na funkčné vzdelávanie (základný modul aj rozširujúce moduly), ktoré je naplánované od septembra, je už uzavreté. Na tento termín už preto nie je možné prihlásiť sa! Prosíme záujemcom o funkčné vzdelávanie – základný modul alebo rozširujúce moduly, ktoré plánujeme začať od mesiaca február, aby posielali prihlášky najneskôr do 15.1.2021.

Celú dokumentáciu posielajte na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogickej fakulty KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok