Prihláška 

Spolu s prihláškou na základný modul funkčného vzdelávania je potrebné poslať aj:

  Doklad o ukončenom vzdelaní

  Osvedčenie o 1. atestácii

  Doklad o zrealizovanej platbe

Poplatok za základný modul funkčného vzdelávanie je 169 €.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko, ZM (základný modul)

Prihlášky môžete poslať najneskôr do 31.8.2020. Vzdelávanie plánujeme spustiť v mesiaci september.

Celú dokumentáciu posielajte na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogickej fakulty KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok