Názov programu:
Vzdelávanie ako forma prevencie proti inváznym organizmom

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s  § 55 a § 56 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28.10.2021 pod evidenčným číslom 46/2021 – IV s platnosťou do 27.10.2026.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Inovované poznatky o inváznych organizmoch ohrozujúcich biodiverzitu na Zemi, ktorej ochrana je prioritou v rámci trvalo udržateľného rozvoja :

 – najnovšie poznatky o inváznych organizmoch, ich základné atribúty, legislatívne vymedzenie a zásadné rozdiely zistené v poslednom desaťročí,

 – dôsledky inváznych organizmov v kontexte narastajúceho obchodu,  turizmus a celkovej globalizácie,

 – invázne organizmy v rámci priorít trvalo udržateľného rozvoja, ich environmentálne, ekologické a zdravotné riziká,

 – využívanie informačno – komunikačných technológií pri spoznávaní inváznych organizmov, ich monitorovaní a vzdelávaní o nich.

Podpora verejnosti pri ochrane prírody a voľne žijúcich organizmov voči inváznym organizmom:

 – prevencia vzniku nových invázií závislá na dostatočnej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva,

 – zvyšovanie všeobecného environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane deti školského veku, ktoré úzko súvisí s osobným zapojením sa do problémov s inváznymi druhmi,

 – praktické zručnosti a návody pri vzdelávaní o inváznych organizmoch v pedagogickom procese s dôrazom na primeranú úroveň, jazyk a vhodné metódy, ktorými sú tieto informácie podávané s ohľadom na vek a vzdelanie.

Kategórie, pre ktoré je inovačné vzdelávanie určené:

Učiteľ

Podkategórie:

 – učiteľ prvého stupňa základnej školy

 – učiteľ druhého stupňa základnej školy

 – učiteľ strednej školy

Vstupné požiadavky na uchádzačov:

Inovačné vzdelávanie je určené pre učiteľov prvého a druhého stupňa základnej škola a učiteľov strednej školy, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Primárne je určené pre učiteľov biológie, vzhľadom na interdisciplinárny charakter aj pre učiteľov iných odborov, predovšetkým geografie, chémie, etiky a ekológie a vzhľadom na prioritu aj pre učiteľov prvého stupňa, v súlade s vyhláškou 361/2019, §4, ods. 2.

Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín

Vzdelávací program je zložený z 5 tém:

 1. Všeobecná charakteristika inváznych organizmov, najznámejšie invázne organizmy na globálnej úrovni, regionálne zastúpenie inváznych organizmov, invázne organizmy v rámci koncepcie trvalo udržateľného rozvoja, konkrétne následky inváznych organizmov, prevencia a ochrana proti inváznym organizmom

 2. Konkrétne návody vzdelávania v rámci prevencie proti inváznym organizmom na základných a stredných školách

 3. Exkurzia do oblasti zasiahnutých inváznymi organizmami (v tesnej blízkosti miesta prebiehania inovačného vzdelávania) a konkrétna aplikácia návodov na vzdelávanie v rámci prevencie proti inváznym organizmom

 4. Dištančná forma práce zameraná na aplikáciu získaných vedomosti a zručnosti vo forme identifikácie oblasti zasiahnutej inváznymi organizmami v blízkosti školy, kde učiteľ pôsobí a príprave interaktívnej a účinnej formy vzdelávania v rámci prevencie i odstraňovania následkov inváznych organizmov

 5. Základy legislatívy proti inváznym organizmom a psychologický konflikt medzi ochranou prírody, environmentálnym cítením a eradikáciou inváznych organizmov

 

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou.

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná) – online vzdelávanie sa bude odvíjať od situácie s COVID-19

Termín podania prihlášok: do 28.2.2023

Prihláška na inovačné vzdelávanie    

 

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01  Ružomberok

Predpokladaný začiatok vzdelávania: mesiac marec 2022

Presný dátum bude účastníkom oznámený mailom po ukončení prihlasovania a bude zverejnený aj na webovej stránke

Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov.

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie sa uhrádza do prvej prednášky vzdelávania.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:

IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Miesto inovačného vzdelávania:

Prezenčná forma inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (MAPA)

Odborný garant inovačného vzdelávania: RNDr. Mária Balážová, PhD.

Kontaktné osoby:

Otázky ohľadom organizácie: PaedDr. Ľubica Ďurajdová, PhD. (lubica.durajdova@ku.sk)

Otázky súvisiace s obsahom vzdelávania: RND. Mária Balážová, PhD. (maria.balazova@ku.sk)