Vážená kolegyňa, vážený kolega,
týmto by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o vyplnenie dotazníka zameraného na analýzu psycho-sociálnych podmienok Vášho pracovného prostredia.
Dotazník je anonymný a výsledky budú použité pre účely výskumnej úlohy Vega.
Za výskumný tím:prof. PhDr. Erich Petlák CSc.PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
 

 

 

 

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,

na základe snahy o prepojenie univerzitného a zamestnávateľského prostredia v rámci procesu celoživotného vzdelávania v súlade s požiadavkami praxe Vás prosíme o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie záujmu o nové typy vzdelávania / štúdia na CCV PF KU. Zaujíma nás, o aké druhy vzdelávania máte záujem, na aké oblasti vzdelávania sa máme zamerať a aké sú požiadavky na profesijný rozvoj z praxe. Dotazník je krátky, za Váš čas a ochotu vopred ďakujeme. 

Dotazník záujmu: https://ankety.ku.sk/index.php/136252?lang=sk

 

Prieskumná správa o výsledkoch záujmu o nové typy štúdia poskytovaného na CCV PF KU v Ružomberku_2023