Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nastali zmeny aj pri organizovaní funkčného vzdelávania. Bližšie informácie nájdete v časti Základná charakteristika funkčného vzdelávania.

V rámci rozširujúceho programu funkčného vzdelávania Vám ponúkame nasledovné moduly:

M1 Sebariadenie v manažérskej funkcii (10 hodín) prihláška– 69 €
M2 Autoevalvácia školy alebo školského zariadenia ( 40 hodín) prihláška– 99 €
M3 Projektový manažment v škole alebo v školskom zariadení (20 hodín) prihláška – 79 €
M4 Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení (30 hodín) prihláška– 89 €
M5 Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (40 hodín) prihláška – 99 €
M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí (20 hodín)  prihláška 
– 79 €

 

Vzdelávanie v rámci všetkých modulov rozširujúceho programu funkčného vzdelávania prebieha online formou v popoludňajších hodinách, prípadne v soboty.

Termín podania prihlášok: do 29.2.2024 (vzdelávanie začne v marci 2024)

 

Spolu s prihláškou je potrebné poslať:

Kópiu osvedčenia o absolvovanom základnom module funkčného vzdelávania (zákon č. 138/2019 Z.z.) alebo o funkčnom vzdelávaní (zákon č. 317/2009 Z.z.)

Doklad o zaplatení poplatku

 

Ak žiadate o faktúru, je potrebné poslať e-mail na adresu maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

Ak sa prihlasujete na viaceré moduly, je potrebné poslať všetky požadované doklady ku každej prihláške. Do vzdelávania budú zaradené len tie prihlášky, ktoré budú kompletné.

Kompletné prihlášky zasielajte poštou na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Poplatok za modul je potrebné uhradiť na číslo účtu:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum Vášho narodenia (DDMMRRRR)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, (skratka modulu – napr. M1, M2…)

Tešíme sa na Vás!