Oznam

V súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nastali zmeny aj pri organizovaní funkčného vzdelávania. Bližšie informácie nájdete v časti Základná charakteristika funkčného vzdelávania.

Základný program funkčného vzdelávania v rozsahu 80 hodín poskytujeme kombinovanou formou (prezenčne, online).

 

Termín podania prihlášok: do 31.8.2023 (začíname v septembri 2023)

Všetkým prihláseným účastníkom zašleme pozvánku na mailovú adresu, ktorú si uviedli v prihláške. 

 

Základný program funkčného vzdelávania spúšťame v septembri 2023. 

 

Záväznú prihlášku spolu s overeným dokladom o Vašom ukončenom vzdelaní a s dokladom o zaplatenom poplatku, posielajte poštou na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za vzdelávanie je 179 € a je potrebné uhradiť ho na číslo účtu:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum Vášho narodenia (DDMMRRRR)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ZPFV

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si  Váš zamestnávateľ vyžiada faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk  ešte pred zaplatením poplatku.

 

 

Kontaktná osoba za CCV PF KU: zuzana.gejdosova@ku.sk

 

Tešíme sa na Vás.

Prihláška na základný program funkčného vzdelávania