Názov programu:

Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s § 55 zákona NR SR č. 414/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 2.3.2022 pod evidenčným číslom INV-CCVPF-1/2022 s platnosťou do 2.3.2027.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:
Cieľom inovačného vzdelávania pod názvom „Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)“ je implementovať multidisciplinárny prístup do inkluzívnej praxe škôl, prostredníctvom školských podporných tímov budovaných v materských, základných a stredných školách. Program reflektuje potreby praxe v oblasti posilnenia ľudských zdrojov v oblasti všetkých úrovní podpory, podrobne definovaných v §131 novely školského zákona, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a Plánu obnovy. Inovácia prepája medzirezortné včlenenie prístupu ochrany duševného zdravia u detí/žiakov so ŠVVP a bežnej poradenskej praxe školských zariadení i ďalších inkluzívnych nástrojov širšej komunity.

Cieľová skupina:

Kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
– Učiteľ materskej školy
– Učiteľ prvého stupňa ZŠ
– Učiteľ druhého stupňa ZŠ
– Učiteľ strednej školy
– Učiteľ základnej umeleckej školy
– Učiteľ jazykovej školy
b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner,
f) pedagogický asistent,
g) zahraničný lektor,
h) školský špeciálny pedagóg,
i) školský digitálny koordinátor,

Kategórie odborných zamestnancov:
a) psychológ a školský psychológ,
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,
e) liečebný pedagóg,
f) sociálny pedagóg

Rozsah inovačného vzdelávania: 60 hodín

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

Benefity inovačného vzdelávania:
– Účastníci získajú Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. (možnosť získania príplatku za profesijný rozvoj).
– Pracovisko účastníka získa adekvátne zaškolených zamestnancov do multidisciplinárnej spolupráce
– Možnosť sieťovania na slovenskej úrovni.
– Individuálne konzultácie s lektormi, hosťami z praxe.
– Zapojenie do tvorby edukačných materiálov.
– Prístup k podporným edukačným materiálom.
– Tímové supervízie.

 

Termín podania prihlášok: do 30.09.2023

 

Prihláška na inovačné vzdelávanie

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok (na mailovú adresu uvedenú v prihláške).

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie neuhrádzajte vopred, uhrádza sa až po obdržaní pozvánky na vzdelávanie (do prvej prednášky). Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov, o čom Vás budeme po termíne podania prihlášok informovať..

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

 

Miesto inovačného vzdelávania:
Prezenčná forma inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1.

Odborný garant inovačného vzdelávania: PhDr. Oľga Okálová, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)