Názov programu:

Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s § 55 zákona NR SR č. 414/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 2.3.2022 pod evidenčným číslom INV-CCVPF-1/2022 s platnosťou do 2.3.2027.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:
Cieľom inovačného vzdelávania pod názvom „Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)“ je implementovať multidisciplinárny prístup do inkluzívnej praxe škôl, prostredníctvom školských podporných tímov budovaných v materských, základných a stredných školách. Program reflektuje potreby praxe v oblasti posilnenia ľudských zdrojov v oblasti všetkých úrovní podpory, podrobne definovaných v §131 novely školského zákona, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a Plánu obnovy. Inovácia prepája medzirezortné včlenenie prístupu ochrany duševného zdravia u detí/žiakov so ŠVVP a bežnej poradenskej praxe školských zariadení i ďalších inkluzívnych nástrojov širšej komunity.

Cieľová skupina:

Kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
– Učiteľ materskej školy
– Učiteľ prvého stupňa ZŠ
– Učiteľ druhého stupňa ZŠ
– Učiteľ strednej školy
– Učiteľ základnej umeleckej školy
– Učiteľ jazykovej školy
b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner,
f) pedagogický asistent,
g) zahraničný lektor,
h) školský špeciálny pedagóg,
i) školský digitálny koordinátor,

Kategórie odborných zamestnancov:
a) psychológ a školský psychológ,
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,
e) liečebný pedagóg,
f) sociálny pedagóg

Rozsah inovačného vzdelávania: 60 hodín

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

Benefity inovačného vzdelávania:
– Účastníci získajú Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. (možnosť získania príplatku za profesijný rozvoj).
– Pracovisko účastníka získa adekvátne zaškolených zamestnancov do multidisciplinárnej spolupráce
– Možnosť sieťovania na slovenskej úrovni.
– Individuálne konzultácie s lektormi, hosťami z praxe.
– Zapojenie do tvorby edukačných materiálov.
– Prístup k podporným edukačným materiálom.
– Tímové supervízie.

 

Termín podania prihlášok: predĺžený do 30.11.2023 (vzdelávanie otvoríme, ešte ostalo pár voľných miest) 

Vzdelávanie začne 11.12.2023, bude prebiehať online v týždni od 11.12. do 15.12.2023 (od 11.00 hod.)
Záverečná prezentácia  bude prezenčne 11.1.2024 alebo 6.2.2024 (možnosť výberu).

 

Prihláška na inovačné vzdelávanie

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní + doklad o zaplatenom poplatku poštou na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Poplatok: 129 Eur

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „INV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

 

Na emailovú adresu uvedenú v prihláške Vám príde pozvánka po uzavretí prijímania prihlášok.

 

Miesto inovačného vzdelávania:
Prezenčná forma ukončenia inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1.

Odborný garant inovačného vzdelávania: PhDr. Oľga Okálová, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)