Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

                                   

OZNAM

Z dôvodu sťahovania CCV do nových priestorov je vybavovanie nedostupné do 21.8.2017.
Taktiež študijná referentka pani Kyselová.

Ďakujeme za pochopenie

CCV PFKU

UPOZORNENIE

Milé kolegyne, milí kolegovia!
Úctivo Vás prosíme, aby ste na parkovanie nevyužívali parkovisko pri „TESCO“ ale svoje autá zaparkujte na parkovisku pri knižnici Katolíckej univerzity, ktoré sa nachádza za budovou Pedagogickej fakulty KU.
Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
CCV PFKU

NOVINKY

Pedagogická fakulta KU ako jediný exkluzívny školiteľ v oblasti diagnostiky fetálneho alkoholového syndrómu na Slovensku otvára v októbri 2017 vzdelávací kurz s názvom Diagnostika FASD.
Vzdelávací program je prvým komplexným školením v diagnostike FASD v SR a je podporený Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie MŠVVaŠ SR.

Všetky informácie aj prihlášku, ktorú si môžete podať do 28.8.2017, nájdete  tu .

  

NOVINKY

Akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania -
Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí - úspešne otvorený !

Centrum celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku otvorilo akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.

Pre veľký záujem plánujeme vzdelávanie zopakovať aj v mesiaci SEPTEMBER.

Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu

Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk

Webstránka PFKU

Informačný Bulletin PFKU

Propagačné video PFKU

Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Centrum celoživotného vzdelávania vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania, prioritne pre pedagogickú verejnosť a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, zvyšovaní  si profesionality a kariérového rastu.
 
Ako odborné a výskumné pracovisko, zamerané na poskytovanie vzdelávacích aktivít interným aj externým zákazníkom, sa prioritne zameralo nie len na systémové zabezpečovanie rozvoja kvality vzdelávacích aktivít v celom kontexte kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj na rozšírenie portfólií vzdelávacích aktivít pre odborníkov z iných – nepedagogických profesií.

Centrum svoju činnosť realizuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a vysunutom pracovisku v Levoči, a to v oblasti prípravy nových akreditovaných vzdelávacích aktivít a vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci centra, ako aj v rámci spolupráce s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni.
     
V systéme kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ponúka vzdelávacie aktivity:

Vzdelávacie programy pre vykonanie prvej a druhej atestácie
Edukačné prípravy pedagogického a odborného zamestnanca.

Kreditové vzdelávacie programy
Inovatívne matematické vzdelávanie na I. stupni ZŠ/na II. stupni ZŠ /na SŠ; Nové trendy v hudobnej edukácii; Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania; Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na ZŠ/na SŠ; Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie; Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy; Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.

Vzdelávacie programy zamerané na funkčné a inovačno-funkčné vzdelávanie
Školský manažment; Inovácie v manažovaní školy a školského zaradenia.

Vzdelávacie aktivity aj pre absolventov vysokých škôl neučiteľských študijných odborov a učiteľov základných a stredných škôl:
Doplňujúce pedagogické štúdium - štvorsemestrálne štúdium pre absolventov VŠ neučiteľských študijných odborov pre získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov.

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - štvorsemestrálne štúdium pre učiteľov základných a stredných škôl, absolventov VŠ študijného odboru učiteľstvo, pre získanie rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie v špeciálnych školách.

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet - štvorsemestrálne štúdium v magisterských učiteľských programoch.

Ďalšie vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania
Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe
Aktivizácia osôb s ochorením demencie
Kurz opatrovania

Fotogaléria prevencia drogových závislostí v školskom prostredí