Hodinová dotácia modulov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 platného do 31.12.2021.

Základný modul funkčného vzdelávania – 90 hodín (EČ 2/2020 – FV)
Rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska etika – 40 hodín (EČ 3/2020 – FV)
Rozširujúci modul Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia – 90 hodín (EČ 4/2020 – FV)
Rozširujúci modul Projektový manažment – 30 hodín (EČ 5/2020 – FV)
Rozširujúci modul Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení – 70 hodín (EČ 6/2020 – FV)

Funkčné vzdelávanie – výber základných informácii z novely zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

§ 47
(1) Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

(3) Funkčné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 220 hodín a pozostáva zo základného programu funkčného vzdelávania (ďalej len „základný program“) v rozsahu najmenej 70 hodín a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania (ďalej len „rozširujúci program“) v rozsahu najmenej 150 hodín. Rozširujúci program sa člení na moduly. Základný program, rozširujúci program a moduly rozširujúceho programu schvaľuje ministerstvo školstva.

(4) Súčasťou funkčného vzdelávania je vypracovanie manažérskeho portfólia. Manažérske portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorými sú
a) doklady o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
b) dokumenty preukazujúce postupy pri výkone činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca alebo
c) potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti; potvrdenie vydáva zamestnávateľ vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ak ide o riaditeľa, potvrdenie vydáva zriaďovateľ.

(6) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu.

(7) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec absolvuje základný program pred začiatkom výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období.

(8) Absolvovanie základného programu a rozširujúceho programu sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania.

§ 48
(1) Základný program, rozširujúci program a modul rozširujúceho programu sa ukončuje obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.

(3) O obhajobe manažérskeho portfólia sa vyhotovuje protokol, ktorý obsahuje
a) meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b) dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c) názov základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
d) výsledok obhajoby manažérskeho portfólia,
e) meno, priezvisko a podpis predsedu komisie a členov komisie,
f) miesto a dátum konania obhajoby manažérskeho portfólia.

(4) Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby manažérskeho portfólia poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o funkčnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a) evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b) titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c) dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d) názov základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
e) rozsah základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu v hodinách,
f) číslo a dátum schválenia základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
g) odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

Prechodné ustanovenia

§ 90d
(2) Základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za základný program podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Rozširujúci modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za modul rozširujúceho programu podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.

(3) Potvrdenie o schválení programu funkčného vzdelávania vydané do 31. decembra 2021 sa považuje za potvrdenie o schválení základného programu a rozširujúceho programu podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Poskytovateľ funkčného vzdelávania, ktorému bolo vydané potvrdenie o schválení programu funkčného vzdelávania do 31. decembra 2021, zosúladí do 28. februára 2022 obsah základného programu a obsah rozširujúceho programu s predpismi účinnými od 1. januára 2022.

(4) Modul funkčného vzdelávania, ktorý sa začal a neskončil do 31. decembra 2021, sa ukončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.

(5) Funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a skončili do 31. decembra 2021 v celkovom rozsahu najmenej 220 hodín, sa považuje za funkčné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(6) Celkový rozsah modulov funkčného vzdelávania absolvovaných do 31. decembra 2021 sa započítava do rozsahu funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. januára 2022, ak ide o
a) funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a skončili do 31. decembra 2021 v celkovom rozsahu menej ako 220 hodín alebo
b) funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a neskončili do 31. decembra 2021.

(7) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a vzdelávania do 31. augusta 2026

Momentálne ešte nie je schválená vyhláška k funkčnému vzdelávaniu, a preto Vám bližšie informácie o programoch funkčného vzdelávania poskytnúť nevieme.

Po schválení vyhlášky nastáva proces zosúladenia a následne všetky informácie zverejníme na webovej stránke Centra celoživotného vzdelávania.