Funkčné vzdelávanie podľa § 47 a § 48 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(5) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného modulu a všetkých rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania.

(6) Základný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa (do 31.12. 2022 sa to nevyžaduje). Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa.

(7) Základný modul funkčného vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkonu činnosti vedúceho odborného zamestnanca.

(8) Absolvovanie funkčného vzdelávania sa nevyžaduje, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment školy.

§ 48
(1) Modul funkčného vzdelávania sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Záverečná skúška môže byť aj praktická.

Pre záujemcov ponúkame:

Základný modul funkčného vzdelávania – 90 hodín (EČ 2/2020 – FV)
Rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska etika – 40 hodín (EČ 3/2020 – FV)
Rozširujúci modul Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia – 90 hodín (EČ 4/2020 – FV)
Rozširujúci modul Projektový manažment – 30 hodín (EČ 5/2020 – FV)
Rozširujúci modul Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení – 70 hodín (EČ 6/2020 – FV)

Všetky ponúkané programy funkčného vzdelávania sú spracované podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji a podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.