Cieľom funkčného vzdelávania v zmysle § 47 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Funkčné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 220 hodín a pozostáva zo Základného programu funkčného vzdelávania a Rozširujúceho programu funkčného vzdelávania. Rozširujúci program sa člení na moduly.

Súčasťou funkčného vzdelávania je vypracovanie manažérskeho portfólia. Manažérske portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Základný program, rozširujúci program a modul rozširujúceho programu sa ukončujú obhajobou manažérskeho portfólia.

Po úspešnom vykonaní obhajoby manažérskeho portfólia sa pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vydá osvedčenie o funkčnom vzdelávaní.