Cieľom špecializačného vzdelávania v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností.

Špecializačné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 50 hodín ako schválený jednoduchý program špecializačného vzdelávania.

Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vydá osvedčenie o špecializačnom vzdelávaní.

Programy špecializačného vzdelávania:

Rozvoj profesijných kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Rozvoj kľúčových kompetencií koordinátora školského podporného tímu

Kariérový poradca

Triedny učiteľ