Názov programu:
Rozvoj profesijných kompetencií triedneho učiteľa
Špecializačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program špecializačného vzdelávania v súlade s § 49 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 31.3.2022 pod evidenčným číslom ŠV-CCVPF-4/2022 s platnosťou do 31.12.2027.

Cieľom špecializačného vzdelávania pod názvom „Rozvoj profesijných kompetencií triedneho učiteľa“ je získanie požadovaných profesijných kompetencií na výkon špecializačných činností v kariérovej pozícii triedny učiteľ.

Program je zložený z troch tematických celkov, pri ktorých sa získajú poznatky:
– o žiakovi/ žiakoch
– o procese vedenia triedy
– o profesijnom rozvoji triedneho učiteľa

Kategórie pedagogických zamestnancov:
Učiteľ:
Učiteľ prvého stupňa ZŠ
Učiteľ druhého stupňa ZŠ
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy

Kariérový stupeň :
Začínajúci pedagogický zamestnanec
Samostatný pedagogický zamestnanec
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie:
1. Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
⦁ Identifikovať, interpretovať a vyvodiť závery pedagogickej diagnostiky na základe vlastných zistení alebo na podnet iných osôb
2. Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka
⦁ Zistiť, interpretovať výsledky a vyvodiť závery z pedagogickej diagnostiky na sociokultúrny kontext
3. Ovládať obsah špecializácie
⦁ Dodržiavať právne normy
⦁ Viesť pedagogickú dokumentáciu
⦁ Aplikovať teoretické poznatky v praxi
4. Plánovať a projektovať činnosť triedneho učiteľa
5. Realizovať činnosť triedneho učiteľa
⦁ Vie aplikovať stratégie personálneho a sociálneho rozvoja žiaka
⦁ Dokáže spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov
⦁ Vie žiakov motivovať k autoregulatívnemu vzťahu k sebe samému
6. Hodnotiť priebeh a výsledky činnosti triedneho učiteľa
⦁ Triedny učiteľ podporuje žiakov pri sebahodnotení i pri hodnotení
⦁ Vie stanoviť kritéria hodnotenia priebehu a výsledkov aktivít, činností triedneho učiteľa
⦁ Vie vyvodiť závery z hodnotenia
7. Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
⦁ Triedny učiteľ si vie stanoviť ciele sebarozvoja
8. Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou

Rozsah špecializačného vzdelávania: 51 hodín

Forma špecializačného vzdelávania: prezenčná/online/dištančná  (prezenčne 2 x v sobotu; online 3 x v pracovných dňoch v doobedňajších hodinách + plnenie dištančných úloh; záverečná skúška online)

Ukončenie špecializačného vzdelávania: záverečná skúška (online)

Termín podania prihlášok: do 31.5.2024

Prihláška na špecializačné vzdelávanie

Prihlášku spolu s povinnými  prílohami:

  • – kópiou dokladu o ukončenom vzdelaní (v prípade neučiteľského odboru aj doklad o DPŠ)
  • – dokladom o zaplatení

pošlite poštou (nie mailom) na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok (na mailovú adresu uvedenú v prihláške).

Poplatok: 129 Eur
Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „ŠV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

Miesto špecializačného vzdelávania:
Prezenčná forma vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (MAPA)
Odborný garant inovačného vzdelávania: Mgr. Lenka Krasuľová
Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)