Fotogaléria z programu:

Názov programu:

Inovované poznatky o primárnych štruktúrach organizmu na úrovni posturálneho (musculoskeletálneho) zdravia

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s § 55 zákona NR SR č. 414/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 2.3.2022 pod evidenčným číslom INV-CCVPF-2/2022 s platnosťou do 31.12.2027.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Inovačné vzdelávanie je zamerané na inovované poznatky o primárnych štruktúrach organizmu na úrovni posturálneho (musculoskeletálneho) zdravia.

Vzdelávací program je zložený zo 6 modulov:
1. Diverzifikácia obsahu pohybovej aktivity v MŠ a telesnej a športovej výchovy v ZŠ a SŠ z hľadiska zdravia a zdravého životného štýlu dieťaťa, žiaka.
2. Metodické postupy a formy pedagogickej diagnostiky zdravia s intenciou na posturálne zdravie.
3. Tvorba pohybových programov podporujúcich posturálneho zdravie vo výchovno-vzdelávacom procese.
4. Aplikácia základných pohybových kompetencií v životnom štýle dieťaťa a žiaka.
5. Informačno-komunikačné technológie zamerané na pohyb a zdravie žiakov.
6. Etické aspekty vzdelávania a komunikácia v MŠ a v telesnej a športovej výchove.

Kategórie, pre ktoré je inovačné vzdelávanie určené:
– učiteľ MŠ,
– učiteľ prvého stupňa,
– učiteľ druhého stupňa základnej školy TŠV,
– učiteľ strednej školy TŠV.

Rozsah inovačného vzdelávania: 55 hodín

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná – 30 hod a dištančná – 25 hod)

Benefity inovačného vzdelávania:
– Účastníci získajú Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. (možnosť získania príplatku za profesijný rozvoj).
– Účastníci si rozšíria profesijné kompetencie potrebných na výkon činnosti vymedzené profesijnými štandardmi. Pracovisko získa adekvátne zaškolených učiteľov z oblasti modulu ,,Zdravie a zdravý životný štýl“ v rámci telesnej a športovej výchovy na I. stupni., obsahového hľadiska tematického okruhu zameraného na ,,Ja som“ v materskej škole a ,,Zdravie a jeho poruchy a ,,Zdravý životný štýl“ na základných a stredných školách.
– Tvorba národnej siete účastníkov – regiónmi, krajmi SR.
– Individuálne konzultácie s lektormi, hosťami z praxe.
– Zapojenie do tvorby edukačných materiálov.
– Podporné edukačné materiály.
– Tímové supervízie.

Termín podania prihlášok: 30.9.2024

Prihláška na inovačné vzdelávanie

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok (na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške).

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie neuhrádzajte vopred. Poplatok sa uhrádza po obdržaní našich pokynov. Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov, o čom Vás budeme po termíne podania prihlášok mailom informovať.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „INV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru ešte pred zaplatením poplatku (viď údaje v prihláške).

Miesto inovačného vzdelávania:
Prezenčná forma inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 –  v pohybovom štúdiu. Vzdelávanie je spojené s ukážkami, preto je potrebná športová obuv a športový odev.

Odborný garant inovačného vzdelávania:
prof. PaedDr. E. Bendíková, PhD., doc. PaedDr. R. Rozim, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)