Oznam

V súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nastali zmeny aj pri organizovaní funkčného vzdelávania. Bližšie informácie nájdete v časti Základná charakteristika funkčného vzdelávania.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v rámci rozširujúceho programu funkčného vzdelávania Vám ponúkame nasledovné moduly:

M1 Sebariadenie v manažérskej funkcii (10 hodín) prihláška  – 69 €
M2 Autoevalvácia školy alebo školského zariadenia ( 40 hodín) prihláška  – 99 €
M3 Projektový manažment v škole alebo v školskom zariadení (20 hodín) prihláška   – 79 €
M4 Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení (30 hodín) prihláška  – 89 €
M5 Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (40 hodín) prihláška   – 99 €
M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí (20 hodín) prihláška  – 79 €

Momentálne už máme všetky moduly naplnené.

Prihlášky na vzdelávanie, ktoré začne koncom februára, je možné posielať  do 31.1.2023.

Spolu s prihláškou je potrebné poslať:

Osvedčenie o absolvovanom základnom module funkčného vzdelávania (zákon č. 138/2019 Z.z.) alebo o funkčnom vzdelávaní (zákon č. 317/2009 Z.z.)

Doklad o zaplatenom poplatku (ak žiadate o faktúru, je potrebné poslať e-mail pani Ing. Paulíne Zacharovej – paulina.zacharova@ku.sk)

Ak sa prihlasujete na viaceré moduly, je potrebné poslať všetky požadované doklady ku každej prihláške. Do vzdelávania budú zaradené len tie prihlášky, ktoré budú kompletné.

Poplatok za modul je potrebné uhradiť na číslo účtu:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum Vášho narodenia (DDMMRRRR)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, (skratka modulu – napr. M1, M2…)

Tešíme sa na Vás!