Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Centrum celoživotného vzdelávania ponúka dve možnosti absolvovania rozširujúceho programu funkčného vzdelávania:

  • – rozširujúci program funkčného vzdelávania (159 hodín) – ucelený program
  • – jednotlivé moduly rozširujúceho programu funkčného vzdelávania 

Prvá možnosť:

Rozširujúci program funkčného vzdelávania 

Rozširujúci program FV ponúkame ako ucelený program v rozsahu 159 hodín, v ktorom sú zahrnuté všetky moduly, ktoré ponúkame aj samostatne. Výhodou uceleného rozširujúceho programu je podanie jednej prihlášky, odovzdanie jedného manažérskeho portfólia a vykonanie jednej obhajoby manažérskeho portfólia. Daný program je aj cenovo výhodnejší.

Forma: kombinovaná (online prednášky a dištančné úlohy). Prednášky budú prebiehať online formou v popoludňajších hodinách, prípadne v soboty.

Termín podania prihlášok: do 31.8.2024

Všetkým prihláseným účastníkom zašleme pozvánku po uzavretí prihlasovania (na mailovú adresu uvedenú v prihláške). Podmienkou prijatia je ukončený Základný program funkčného vzdelávania.

Rozširujúci program funkčného vzdelávania spúšťame v mesiaci október 2024. 

 

Prihláška na rozširujúci program funkčného vzdelávania  

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať spolu s týmito povinnými prílohami:

  • – kópiu osvedčenia o ukončenom základnom programe funkčného vzdelávania
  • – doklad o zaplatenom poplatku (aj v prípade, ak žiadate o faktúru)

Kompletnú prihlášku posielajte poštou (nie e-mailom) na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za vzdelávanie je 499 € a je potrebné uhradiť ho na číslo účtu:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum Vášho narodenia (DDMMRRRR)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, RP FV

 

Druhá možnosť:

Moduly rozširujúceho programu funkčného vzdelávania

Túto možnosť odporúčame hlavne v tom prípade, ak ste už niektorý čiastkový modul absolvovali.

M1 Sebariadenie v manažérskej funkcii (10 hodín) prihláška– 69 €

Modul je zameraný na sebapoznanie a na využitie svojich predpokladov v manažérskej funkcii. Cieľom programu je poznať svoje silné a slabé stránky a dokázať efektívne plánovať svoj čas.

M2 Autoevalvácia školy alebo školského zariadenia ( 40 hodín) prihláška– 99 €

Hlavným cieľom modulu je získať poznatky z oblasti autoevalvácie školy alebo školského zariadenia. Absolvent sa naučí využívať správne autoevalvačné metódy a nástroje. Dokáže tvoriť strategické dokumenty školy alebo školského zariadenia.

M3 Projektový manažment v škole alebo v školskom zariadení (20 hodín) prihláška – 79 €

Modul je zameraný na rozvoj spôsobilostí v oblasti projektového manažmentu. Absolvent získa poznatky a zručnosti potrebné pre navrhovanie projektov v súvislosti s potrebami školy alebo školského zariadenia.

M4 Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení (30 hodín) prihláška– 89 €

Hlavným cieľom modulu je získať poznatky o tvorbe pracovného tímu a o jeho efektívnom vedení. Absolvent získa informácie o koučingu, mentoringu a líderstve. Získa praktické skúsenosti k identifikácii svojho štýlu vedenia ľudí.

M5 Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (40 hodín) prihláška– 99 €

Hlavným cieľom modulu je vedieť sa orientovať v oblasti profesijného rozvoja pedagogického a odborného zamestnanca. Absolvent bude vedieť vypracovať kompetenčný profil pedagogického a odborného zamestnanca, bude poznať postup prijímania nových zamestnancov a naučí sa vytvoriť systém hodnotenia zamestnancov.

M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí (20 hodín) prihláška– 79 €

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a komunikácie. Absolvent získa komunikačné a etické zručnosti pri prezentovaní sa medzi zamestnancami a verejnosťou.

 

Vzdelávanie v rámci všetkých modulov rozširujúceho programu funkčného vzdelávania prebieha online formou v popoludňajších hodinách, prípadne v soboty.

Termín podania prihlášok: do 30.9.2024. 

Spolu s prihláškou je potrebné poslať:

  • – kópiu osvedčenia o absolvovanom základnom module funkčného vzdelávania (zákon č. 138/2019 Z.z.) alebo o funkčnom vzdelávaní (zákon č. 317/2009 Z.z.)
  • – doklad o zaplatení poplatku (aj v prípade, ak žiadate o faktúru)

Ak sa prihlasujete na viaceré moduly, je potrebné poslať všetky požadované doklady ku každej prihláške. Do vzdelávania budú zaradené len tie prihlášky, ktoré budú kompletné.

Kompletné prihlášky zasielajte poštou na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za modul je potrebné uhradiť na číslo účtu:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum Vášho narodenia (DDMMRRRR)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, (skratka modulu – napr. M1, M2…)

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Mgr. Katarína Jablonská, PhD. (katarina.jablonska@ku.sk)

 

Tešíme sa na Vás !