Oznam

V súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nastali zmeny aj pri organizovaní funkčného vzdelávania. Bližšie informácie nájdete v časti Základná charakteristika funkčného vzdelávania.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
aktualizujeme ponuku modulov rozširujúceho programu funkčného vzdelávania.

Spolu s prihláškou je potrebné poslať:

Overený doklad o Vašom vzdelaní

Osvedčenie o absolvovanom základnom module funkčného vzdelávania (zákon č. 138/2019 Z.z.) alebo o funkčnom vzdelávaní (zákon č. 317/2009 Z.z.)

V prípade prihlásenia sa na viaceré moduly, je potrebné poslať všetky doklady ku každému modulu zvlášť (ak máte dve prihlášky, tak je potrebné poslať aj dva doklady o základnom module, dva doklady o vzdelaní)!!!! Do vzdelávania budú zaradené len tie prihlášky, ktoré budú kompletné.

Ďakujeme za pochopenie.

Po zaevidovaní Vašej prihlášky, Vám pošleme oznámenie o prijatí aj s údajmi k zaplateniu poplatku.

Ponuka modulov rozširujúceho programu funkčného vzdelávania (RPFV):

M1 Sebariadenie v manažérskej funkcii (10 hodín) prihláška  – 69 €
M2 Autoevalvácia školy alebo školského zariadenia ( 40 hodín) prihláška  – 99 €
M3 Projektový manažment v škole alebo v školskom zariadení (20 hodín) prihláška  – 79 €
M4 Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení (30 hodín) prihláška  – 89 €
M5 Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (40 hodín) prihláška  – 99 €
M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí (20 hodín) prihláška  – 79 €

Vzdelávanie sa začne až po schválení vyhlášky k funkčnému vzdelávaniu.

Na jednotlivé moduly je možné prihlásiť sa do 13.5.2022.

Tešíme sa na Vás!

 

Tých, ktorí poslali prihlášky na funkčné vzdelávanie a mali byť zaradení do kurzov od nového kalendárneho roka, budeme osobne kontaktovať.