Názov programu:
Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s § 55 zákona NR SR č. 414/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 2.3.2022 pod evidenčným číslom INV-CCVPF-1/2022 s platnosťou do 2.3.2027.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:
Cieľom inovačného vzdelávania pod názvom „Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)“ je implementovať multidisciplinárny prístup do inkluzívnej praxe škôl, prostredníctvom školských podporných tímov budovaných v materských, základných a stredných školách. Program reflektuje potreby praxe v oblasti posilnenia ľudských zdrojov v oblasti všetkých úrovní podpory, podrobne definovaných v §131 novely školského zákona, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a Plánu obnovy. Inovácia prepája medzirezortné včlenenie prístupu ochrany duševného zdravia u detí/žiakov so ŠVVP a bežnej poradenskej praxe školských zariadení i ďalších inkluzívnych nástrojov širšej komunity.

Kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
Učiteľ materskej školy

Učiteľ prvého stupňa ZŠ

Učiteľ druhého stupňa ZŠ

Učiteľ strednej školy

Učiteľ základnej umeleckej školy

Učiteľ jazykovej školy

b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner,
f) pedagogický asistent,
g) zahraničný lektor,
h) školský špeciálny pedagóg,
i) školský digitálny koordinátor,

Kategórie odborných zamestnancov:
a) psychológ a školský psychológ,
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,
e) liečebný pedagóg,
f) sociálny pedagóg

Rozsah inovačného vzdelávania: 60 hodín

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou.

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

Termín podania prihlášok: do 31.01.2023 (začíname vo februári 2023)

Prihláška na inovačné vzdelávanie

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok. Predbežne by vzdávanie mohlo začať v mesiaci február 2023.
Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie sa uhrádza do prvej prednášky programu, po obdržaní pozvánky na vzdelávanie. Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Miesto inovačného vzdelávania:
Prezenčná forma inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1.

Odborný garant inovačného vzdelávania: PhDr. Oľga Okálová, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)