Názov programu:

Inklúzia a podporné opatrenia v praxi

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s § 55 zákona NR SR č. 414/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 2.3.2022 pod evidenčným číslom INV-CCVPF-1/2022 s platnosťou do 2.3.2027.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:
Obsahom vzdelávania je spoznať inkluzívne princípy a ich legislatívne východiská, oboznámiť sa s podpornými opatreniami a nadobudnúť kompetencie k ich implementovaniu v multidisciplinárnej spolupráci. Program reflektuje potreby praxe v oblasti posilnenia ľudských zdrojov vo všetkých úrovniach podpory, podrobne definovaných v §131 novely školského zákona, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a Plánu obnovy. Inovácia prepája medzirezortné včlenenie prístupu ochrany duševného zdravia u detí/žiakov nielen so ŠVVP a bežnej praxe v systéme poradenstva a prevencie.

Cieľová skupina:

Kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
– Učiteľ materskej školy
– Učiteľ prvého stupňa ZŠ
– Učiteľ druhého stupňa ZŠ
– Učiteľ strednej školy
– Učiteľ základnej umeleckej školy
– Učiteľ jazykovej školy
b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner,
f) pedagogický asistent,
g) zahraničný lektor,
h) školský špeciálny pedagóg,
i) školský digitálny koordinátor,

Kategórie odborných zamestnancov:
a) psychológ a školský psychológ,
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,
e) liečebný pedagóg,
f) sociálny pedagóg

Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

Benefity inovačného vzdelávania:
– Účastníci získajú Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. (možnosť získania príplatku za profesijný rozvoj).
– Pracovisko účastníka získa adekvátne zaškolených zamestnancov do multidisciplinárnej spolupráce
– Možnosť sieťovania na slovenskej úrovni.
– Individuálne konzultácie s lektormi, hosťami z praxe.
– Zapojenie do tvorby edukačných materiálov.
– Prístup k podporným edukačným materiálom.
– Tímové supervízie.

 

Termín podania prihlášok: do 31.8.2024

 

Prihláška na inovačné vzdelávanie

 

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní poštou (nie mailom) na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok (na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške).

 

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie neuhrádzajte vopred. Poplatok sa uhrádza po obdržaní našich pokynov. Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov, o čom Vás budeme po termíne podania prihlášok mailom informovať.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „INV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

 

Miesto inovačného vzdelávania:
Prezenčná forma ukončenia inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1.

Odborný garant inovačného vzdelávania: PhDr. Oľga Okálová, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)