Názov programu:

Rozvoj kompetencií v prístupe zameranom na žiaka

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s § 55 zákona NR SR č. 414/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 31.3.2023 pod evidenčným číslom INV-CCVPF-1/2023 s platnosťou do 31.3.2028.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Cieľom inovačného vzdelávania pod názvom Rozvoj kompetencií v prístupe zameranom na žiaka je rozvíjať patričné vedomosti, zručnosti a kompetencie pre pedagogických zamestnancov v prístupe zameranom na žiaka (learner-centred approach – LCA). Zámerom programu je oboznámiť frekventantov s procesom formovania prístupu zameraného na žiaka a jeho základnými princípmi, rozvíjať ich didaktické kompetencie a zručnosti tak, aby spoznali a osvojili si základné princípy prístupu LCA. Program je zameraný na to, aby frekventanti prijali za vlastné, že vyučovací proces má byť zameraný na facilitáciu aktívneho učenia sa žiakov, aby poznali a dokázali používať metódy podporujúce aktívne učenie sa. Ďalej, aby poznali základné princípy adaptácie obsahu vyučovania vo vyučovaní zameranom na žiaka a aby dokázali klásť adekvátny dôraz na kognitívne a afektívne faktory v procese učenia sa, konkrétne budovanie a rozvíjanie pozitívnej atmosféry a vzťahov v triede; pochopenie a rozvíjanie svojej roly učiteľa a správne chápanie, akceptovanie a podpora roly žiaka v triede. Program bude realizovaný prostredníctvom interaktívnych workshopov, na ktorých budú aplikované metódy a prístupy podporujúce vyučovanie zamerané na žiaka. Obsah vzdelávania je prispôsobený pracovnému prostrediu účastníkov vzdelávania. Zámerom kurzu je zároveň udržať úroveň kompetencií počas a po ukončení vzdelávania – lektori budú poskytovať podporu a spätnú väzbu k dištančným aktivitám.

Cieľová skupina:

Kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
– Učiteľ prvého stupňa ZŠ
– Učiteľ druhého stupňa ZŠ
– Učiteľ strednej školy
– Učiteľ základnej umeleckej školy
– Učiteľ jazykovej školy
b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) školský tréner,
e) pedagogický asistent.

Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

Benefity inovačného vzdelávania:
– Účastníci získajú Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. (možnosť získania príplatku za profesijný rozvoj).
– Pracovisko účastníka získa adekvátne zaškolených zamestnancov do multidisciplinárnej spolupráce
– Možnosť sieťovania na slovenskej úrovni.
– Individuálne konzultácie s lektormi, hosťami z praxe.
– Zapojenie do tvorby edukačných materiálov.
– Prístup k podporným edukačným materiálom.
– Tímové supervízie.

Termín podania prihlášok: do 30.9.2024 

Prihláška na inovačné vzdelávanie

Prihlášku posielajte poštou (nie mailom), spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok (na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške).

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie neuhrádzajte vopred. Poplatok sa uhrádza po obdržaní našich pokynov. Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov, o čom Vás budeme po termíne podania prihlášok mailom informovať.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „INV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

 

Miesto inovačného vzdelávania:

Prezenčná forma inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,Hrabovská cesta 1.

 

Odborný garant inovačného vzdelávania: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.       zuzana.gejdosova@ku.sk