Oznam

V súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nastali zmeny aj pri organizovaní funkčného vzdelávania. Bližšie informácie nájdete v časti Základná charakteristika funkčného vzdelávania.

Základný program funkčného vzdelávania v rozsahu 80 hodín poskytujeme kombinovanou formou (prezenčne, online).

Na základný program funkčného vzdelávania, ktorý spustíme v jarných mesiacoch roku 2023, je možné posielať prihlášky do 31.1.2023.

Záväznú prihlášku spolu s overeným dokladom o Vašom ukončenom vzdelaní a s dokladom o zaplatenom poplatku, posielajte poštou na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za vzdelávanie je 179 € a je potrebné uhradiť ho na číslo účtu:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum Vášho narodenia (DDMMRRRR)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ZPFV
Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte pani Ing. Paulíne Zacharovej na e-mail paulina.zacharova@ku.sk

Tešíme sa na Vás.

Prihláška na základný program funkčného vzdelávania