Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nastali zmeny pri organizovaní funkčného vzdelávania. Bližšie informácie nájdete v časti Základná charakteristika funkčného vzdelávania.

Základný program funkčného vzdelávania poskytujeme v rozsahu 80 hodín.

Forma: kombinovaná (1x prezenčne, 5x online v soboty alebo v poobedňajších hodinách).

Termín podania prihlášok: do 31.8.2024 

Všetkým prihláseným účastníkom zašleme pozvánku po termíne uzavretia prihlášok (na mailovú adresu uvedenú v prihláške). 

Základný program funkčného vzdelávania začne v septembri 2024, akceptujeme len kompletné prihlášky. 

 

Prihláška na základný program funkčného vzdelávania 

 

Záväznú prihlášku spolu s overeným dokladom o Vašom ukončenom vzdelaní a s dokladom o zaplatenom poplatku, posielajte poštou (nie mailom) na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za vzdelávanie je 179 € a je potrebné uhradiť ho na číslo účtu:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum Vášho narodenia (DDMMRRRR)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ZPFV

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si  Váš zamestnávateľ vyžiada faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk  ešte pred zaplatením poplatku.

 

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Mgr. Katarína Jablonská, PhD. (katarina.jablonska@ku.sk)

 

Tešíme sa na Vás !