Cieľom inovačného vzdelávania v zmysle § 55 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín.

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou. Po úspešnej záverečnej prezentácii sa pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vydá osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Programy inovačného vzdelávania:

Prístup zameraný na žiaka

Inklúzia a podporné opatrenia v praxi

Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Invázne organizmy

Podpora prírodovednej gramotnosti

Inovácia vzdelávania v oblasti zdravého držania tela