Žiadosti s kompletnou dokumentáciou k atestáciám je potrebné poslať poštou v povinnej štruktúre:

A, žiadosť o vykonanie atestácie

B, overené doklady o ukončenom vzdelaní

C, atestačné portfólio

D, CD s nahratým celým portfóliom (každá oblasť portfólia v samostatnom priečinku)

E, doklad o vykonaní platby

Doklad o zrealizovanej platbe – 1. atestácia – 69€, 2. atestácia – 89€

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Žiadosť o vykonanie atestácie, doklady o vzdelaní, CD, doklad o platbe – vložiť do samostatného rýchloviazača (všetko spolu)
Atestačné portfólio – každú oblasť atestačného portfólia vložte do samostatného rýchloviazača (Oblasť 1 – prvý rýchloviazač; Oblasť 2 – druhý rýchloviazač; Oblasť 3 – tretí rýchloviazač)

Celú dokumentáciu pošlite na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania PF KU
Atestácie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Atestačné portfóliá, ktoré nebudú zodpovedať štruktúre predpísanej CCV, nebudú akceptované a budú vyradené ešte pred začatím recenzného konania.