Žiadosti s kompletnou dokumentáciou k atestáciám je potrebné poslať poštou v povinnej štruktúre:

A, žiadosť o vykonanie atestácie

B, overené doklady o ukončenom vzdelaní

C, atestačné portfólio

D, CD s nahratým celým portfóliom (každá oblasť portfólia v samostatnom priečinku)

E, doklad o vykonaní platby

Doklad o zrealizovanej platbe – 1. atestácia – 80€, 2. atestácia – 100€

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Žiadosť o vykonanie atestácie, doklady o vzdelaní, CD, doklad o platbe – vložiť do samostatného rýchloviazača (všetko spolu)
Atestačné portfólio – každú oblasť atestačného portfólia vložte do samostatného rýchloviazača (Oblasť 1 – prvý rýchloviazač; Oblasť 2 – druhý rýchloviazač; Oblasť 3 – tretí rýchloviazač)

Celú dokumentáciu pošlite na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania PF KU
Atestácie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Atestačné portfóliá, ktoré nebudú zodpovedať štruktúre predpísanej CCV, nebudú akceptované a budú vyradené ešte pred začatím recenzného konania.

TERMÍNY podania žiadostí:

Termíny k podaniu žiadosti nie sú stanovené. Kompletnú žiadosť (aj s vypracovaným portfóliom) môžete zaslať kedykoľvek. Po zaslaní kompletnej žiadosti s portfóliom bude do 60 dní od jej doručenia vypracovaný posudok. Ak bude posudok kladný, bude v ňom stanovený termín obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky, ktorá aktuálne prebieha online. Pozvánka sa v tomto prípade posiela mailom na mailovú adresu, ktorá je uvedená v žiadosti, min. 10 dní pred stanoveným termínom.