Rozširujúce štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku realizuje ako kvalifikačné vzdelávanie v súlade s § 43 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti:

vyučovaním ďalších aprobačných predmetov,
v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ,
v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa,
v ďalšej kategórii odborného zamestnanca,
v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Centrum celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku organizuje rozširujúce štúdium (ďalej len RŠ) v súlade s § 45 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako jednoduchý program podľa príslušného študijného programu.

Dĺžka štúdia:
2 roky
(RŠ hudobnej výchovy, hudobného umenia Hra na klavíri, Hra na organe a Sólový spev 3 roky)

Forma štúdia:
Externá forma (spravidla piatky a soboty), minimálne v rozsahu 200 vyučovacích hodín priameho vyučovania. Súčasťou štúdia je aj samostatné štúdium a príprava účastníkov na plnenie podmienok absolvovania predmetov a požiadaviek na skúšky, prax, tvorba a obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška.
Po úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky bude absolventovi kvalifikačného vzdelávania vydané vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní

Podmienky prijatia:
Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. RŠ je určené pre absolventov učiteľských študijných programov druhého stupňa, absolventov neučiteľských študijných programov druhého stupňa s ukončeným doplňujúcim pedagogickým štúdiom alebo pre absolventov študijných programov v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ. Uchádzač nemusí byť pedagogickým alebo odborným zamestnancom.

Prijímacie konanie:
1. bez prijímacej skúšky rozširujúce štúdium: biológie, geografie, informatiky, náboženskej výchovy, ruského jazyka a literatúry, špeciálnej pedagogiky
2. s prijímacou skúškou len rozširujúce štúdium: matematiky
3. s talentovou skúškou len rozširujúce štúdium: výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a hudobného umenia (klavír, organ, spev)

Informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky nájdete tu: Katedra matematiky
Informácie o forme a rámcovom obsahu talentovej skúšky nájdete tu: Katedra hudby
Katedra výtvarnej výchovy

Termín podania prihlášok:
do 30.6.2021

Prihláška na rozširujúce štúdium:

Prihláška na rozširujúce štúdium

Prihláška je bezplatná. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať povinné prílohy: životopis, overený diplom a overené vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za štúdium:
Poplatok za štúdium (viď tabuľka) sa uhrádza až po prijatí na štúdium a hradí sa v plnej výške na rok štúdia. Oznámenie o prijatí je zasielané poštou spravidla koncom augusta. Prijatí uchádzači na štúdium sú pozvaní na zápis ku štúdiu, ktoré začína spravidla koncom septembra.

Akreditované programy rozširujúceho štúdia v ponuke CCV PF KU:
Rozširujúce štúdium biológie
Rozširujúce štúdium geografie
Rozširujúce štúdium informatiky
Rozširujúce štúdium matematiky
Rozširujúce štúdium náboženskej výchovy
Rozširujúce štúdium ruského jazyka a literatúry
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
Rozširujúce štúdium výtvarnej výchovy
Rozširujúce štúdium hudobnej výchovy
Rozširujúce štúdium hudobného umenia – Hra na klavíri
Rozširujúce štúdium hudobného umenia – Hra na organe
Rozširujúce štúdium hudobného umenia – Sólový spev

Informácie k obsahu študijných plánov poskytujú jednotlivé školiace pracoviská PF KU, ktoré uvedené programy zabezpečujú: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/katedry

Miesto štúdia:
Štúdium vo všetkých uvedených programoch (s výnimkou RŠ špeciálnej pedagogiky) prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1: (mapa)
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky prebieha len v Levoči na Inštitúte Juraja Páleša: www.ijplevoca.sk, (mapa)

Možnosti ubytovania:
http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/ubytovanie/kratkodobe-ubytovanie

Študijné oddelenie CCV PF KU: Jana Kyselová (jana.kyselova@ku.sk)
Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)