Názov programu:

Rozvoj profesijných kompetencií v kariérovej pozícii kariérový poradca

Špecializačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program špecializačného vzdelávania v súlade s § 49 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 16.12.2022 pod evidenčným číslom ŠV-CCVPF-3/2022 s platnosťou do 31.12.2027.

Anotácia:
Cieľom vzdelávania je rozvíjať zručnosti a kompetencie pre vykonávanie činnosti kariérového poradenstva a výchovy v systéme regionálneho školstva. V rámci kurzu využívame prístup orientovaný na učiaceho sa, aby sa každý účastník individuálne rozvíjal a posúval ďalej. Obsah je prispôsobený pracovnému prostrediu účastníkov vzdelávania. Zámerom kurzu je zároveň udržať úroveň kompetencií počas a po ukončení vzdelávania – lektori budú poskytovať podporu a spätnú väzbu k dištančným aktivitám.

Ciele vzdelávania kariérový poradca:
⦁ Rozvíjať zručnosti kariérového poradcu pre multidisciplinárnu spoluprácu.
⦁ Podporovať aplikáciu vybraných nástrojov kariérového poradenstva v školskej praxi.
⦁ Formovať postoje ku práci kariérového poradcu, ku kariérovému poradenstvu a kariérovej výchove ako ku pôsobeniu a práci zameranej na žiaka.
⦁ Sprostredkovať a prezentovať informácie o legislatívnych a programových dokumentoch ohľadom kariérového poradenstva a o kompetenčnom rámci kariérového poradcu.

Obsah vzdelávania:
Program je zložený z troch tematických celkov:

1. Teoretické východiská kariérového poradenstva (14 vyučovacích hodín)
Úvod do kariérového poradenstva
⦁ poradenský proces
⦁ nenásilná komunikácia a komunikačné zručnosti
⦁ motivácia, jej druhy a teórie
kariérový vývin
⦁ kariérové teórie
Kompetenčný a procesný rámec s platnou legislatívou dotýkajúcou sa kariérových poradcov, kariérový poradca v profesijných štandardoch a v Národnej sústave povolaní
⦁ aktuálne platné štandardy kariérovej výchovy a kariérového poradenstva (KVaKP) pre školy a KVaKP pre poradenské zariadenia
⦁ KVaKP v rámci podporných úrovní prvého až piateho stupňa podpory (§ 130 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov)

2. Prax kariérového poradenstva (7 vyučovacích hodín)
Metódy, techniky a nástroje kariérového poradenstva a kariérovej výchovy v oblastiach: sebapoznania/sebautvárania,  rozvoja zručností plánovania vlastnej kariéry a tvorby kariérových plánov, evalvácia priebehu kariérového poradenstva
Bezpečné prostredie
Etika v poradenstve: roly kariérového poradcu, etické dilemy. Gender, znevýhodnenie, predsudky a voľba kariéry. Použitie autority v rozhodovaní žiaka

3. Organizačné zručnosti kariérového poradcu (7 vyučovacích hodín)
Posilnenie podpornej úrovne prvého stupňa – kariérová výchova. Zapracovanie do filozofie/vízie/školského vzdelávacieho programu školy
Kumulácia funkcií a rolí, ale aj koordinácia svojich odborných činnosti – ďalšia rola v škole, koordinátor ŠPT, koordinácia vlastných aktivít kariérového poradenstva v limitovanom čase
Kariérové poradenstvo v škole – spolupráca OZ PZ v školách, v poradniach a iných sektoroch – práca na 1. a 2. úrovni podpory
Prepojenie multidisciplinárnej spolupráce okolo potrieb detí – práca v malých tímoch

Druh vzdelávania: Špecializačné vzdelávanie

Rozsah a forma vzdelávania:
50 hodín (28 vyučovacích hodín online cez videokonferenčnú platformu v pracovných dňoch dopoludnia + 22 vyučovacích hodín dištančného samoštúdia)

Cieľová skupina:
Kategórie pedagogických zamestnancov:

a) učiteľ
⦁ Učiteľ materskej školy
⦁ Učiteľ prvého stupňa základnej školy
⦁ Učiteľ druhého stupňa základnej školy
⦁ Učiteľ strednej školy
⦁ Učiteľ základnej umeleckej školy
⦁ Učiteľ jazykovej školy

b) majster odbornej výchovy,

c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner,
f) pedagogický asistent,
g) zahraničný lektor,
h) školský špeciálny pedagóg,
i) školský digitálny koordinátor.

Kategórie odborných zamestnancov:

a) psychológ a školský psychológ,
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,

e) liečebný pedagóg,

f) sociálny pedagóg.

 

Kariérny stupeň:
– samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
– pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
– pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie:
⦁ Identifikovať a diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
⦁ Identifikovať sociokultúrny kontext kariérového vývinu žiaka
⦁ Ovládať obsah špecializácie kariérového poradcu
⦁ Plánovať a projektovať kariérovo-poradenskú činnosť
⦁ Realizovať kariérové poradenstvo
⦁ Hodnotiť priebeh a výsledky kariérového poradenstva
⦁ Plánovať a realizovať sebarozvoj
⦁ Stotožniť sa s rolou kariérového poradcu

Benefity špecializačného vzdelávania:
⦁ Program bol vyvinutý v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.
⦁ Účastníci získajú Osvedčenie o špecializačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
⦁ Pracovisko účastníka získa adekvátne zaškolených zamestnancov do multidisciplinárnej spolupráce, hlavne pre kariérovú pozíciu „kariérový poradca“
⦁ Možnosť sieťovania na slovenskej úrovni.
⦁ Prístup k podporným edukačným materiálom.

 

Termín podania prihlášok: 31.8.2024

 

Prihláška na špecializačné vzdelávanie 

Prihlášku spolu s povinnými  prílohami – kópiou dokladu o ukončenom vzdelaní (v prípade neučiteľského odboru aj doklad o DPŠ) pošlite poštou (nie mailom) na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie neuhrádzajte vopred. Poplatok sa uhrádza po obdržaní našich pokynov. Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov, o čom Vás budeme po termíne podania prihlášok mailom informovať.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „ŠV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku. 

 

Odborný garant vzdelávania: Mgr. Daniel Markovič, PhD.

Lektorský tím: Mgr. Daniel Markovič, PhD. (PF KU), PaedDr. Ján Kvak (VUDPaP), PhDr. Oľga Okálová, PhD. (KU) a hostia

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)