Názov programu:
Podpora prírodovednej gramotnosti 

 

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s  § 55 a § 56 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28.10.2021 pod evidenčným číslom 45/2021 – IV s platnosťou do 27.10.2026.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Podpora prírodovednej gramotnosti aplikáciou moderných vzdelávacích trendov do vyučovania s využitím nových vedeckých poznatkov o účinkoch chemických látok na ľudský organizmus a životné prostredie

Pedagogickí zamestnanci si prehĺbia, rozšíria a inovujú  profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca v uvedenom obsahovom zameraní:

 – Súčasné trendy vzdelávania podporujúce rozvoj chemickej, resp. prírodovednej gramotnosti. Pedagogickým zamestnancom bude ponúknutá aplikácia moderných vyučovacích prístupov zameraných na žiaka (hlavne bádateľské a problémové vyučovanie) – ako učiť chémiu efektívnejšie

 – Poskytnutie nových vedeckých poznatkov o účinkoch chemických látok na ľudský organizmus a životné prostredie, o účinkoch anorganických, bioanorganických a organických látok na ľudský organizmus v domácom i vonkajšom prostredí. Oboznámenie o pozitívnych a negatívnych účinkoch rádioaktívnych látok na zdravie a životné prostredie

 – Najnovšie analytické – inštrumentálne metódy stanovenia látok. Historický prehľad vo vývoji prístrojov v kvantitatívnej analýze. Uplatnenie najnovších odborných informácií vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách

 

Kategórie, pre ktoré je inovačné vzdelávanie určené:

Učiteľ

Podkategórie:

 – učiteľ druhého stupňa základnej školy

 – učiteľ strednej školy

 

Vstupné požiadavky na záujemcov:

Inovačné vzdelávanie je určené pre učiteľov druhého stupňa základnej škola a učiteľov strednej školy, ktorí majú ukončený druhý alebo tretí  stupeň vysokoškolského vzdelávania v príslušnom odbore (učiteľstvo predmetu chémie) a zároveň spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v uvedených podkategóriách.

Prijímacie konanie sa nevyžaduje a ani predchádzajúce absolvovanie iného programu vzdelávania.

 

Rozsah inovačného vzdelávania: 50 hodín

 – Vzdelávací program je zložený z nasledovných tém:

 – Súčasné trendy vzdelávania podporujúce rozvoj chemickej, resp. prírodovednej gramotnosti.

 – Moderné inovatívne vyučovacie metódy zamerané na potreby žiaka/študenta, bádateľské a problémové vyučovanie prírodovedných predmetov.

 – Aktívne vzdelávacie prístupy: využitie interdisciplinárnych vzťahov vo vyučovaní chémie.

 – Kritické oblasti prírodovedného vzdelávania (postoje k vede a technike).

 – Nové vedecké poznatky o účinkoch chemických látok na ľudský organizmus a životné prostredie.

 – Účinky anorganických, bioanorganických a organických látok na ľudský organizmus v domácom i vonkajšom prostredí.

 – Dôležité mechanizmy organických zlúčenín.

 – Pozitívne a negatívne účinky rádioaktívnych látok na zdravie a životné prostredie.

 – Najnovšie analytické – inštrumentálne metódy stanovenia látok.

 – Historický prehľad vo vývoji prístrojov v kvantitatívnej analýze.

 – Uplatnenie najnovších odborných informácií vo vzdelávacom procese na základných školách, gymnáziách a stredných školách.

 – Praktické aktivity zamerané na implementáciu moderných vzdelávacích činností do vyučovania chémie.

 – Štúdium elektrochemického správania rôznych analytov.

 – Analýza vybraných chemických látok vo vodách. Syntéza organických látok (liečiv).

 

Dištančná úloha: Spracujte praktický výstup korešpondujúci s tematikou modulu aplikovateľný v podmienkach stredných alebo základných škôl.

 

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou.

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

 

Termín podania prihlášok do: 30.9.2024

 

Prihláška na inovačné vzdelávanie   

 

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok (na mailovú adresu uvedenú v prihláške).

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie neuhrádzajte vopred, uhrádza sa až po obdržaní pozvánky na vzdelávanie (do prvej prednášky). Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov, o čom Vás budeme po termíne podania prihlášok informovať.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „INV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

 

Miesto inovačného vzdelávania:

Prezenčná forma inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (MAPA)

 

Odborný garant inovačného vzdelávania: prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

 

Kontaktné osoby:

Otázky súvisiace s obsahom vzdelávania: Ing. Renáta Bellová, PhD. (renata.bellova@ku.sk)

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.       zuzana.gejdosova@ku.sk