Názov programu:
Rozvoj profesijných kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Špecializačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program špecializačného vzdelávania v súlade s § 49 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 22.2..2024 pod evidenčným číslom ŠV-CCVPF-1/2024 s platnosťou do 21.2.2029.

Cieľom špecializačného vzdelávania pod názvom Rozvoj profesijných kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca je získanie požadovaných profesijných kompetencií na výkon špecializačných činností v kariérovej pozícii uvádzajúci pedagogický zamestnanec.

Program je zložený zo štyroch tematických celkov, pri ktorých sa získajú poznatky:

– o profesijných kompetenciách začínajúcich pedagogických zamestnancoch, uvádzajúcich pedagogických zamestnancoch,

– o tvorbe adaptačného programu,

– o aktuálnej legislatíve a

– o vhodnej komunikácii medzi začínajúcim PZ a uvádzajúcim PZ.

Kategórie pedagogických zamestnancov:

a) Učiteľ
Učiteľ materskej školy

Učiteľ prvého stupňa ZŠ

Učiteľ druhého stupňa ZŠ

Učiteľ strednej školy

Učiteľ základnej umeleckej školy

b) majster odbornej výchovy

c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner

f) školský špeciálny pedagóg

 

Kariérový stupeň :

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie:

1. Zhodnotiť schopnosť začínajúceho pedagogického zamestnanca identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky dieťaťa/žiaka

2. Identifikovať vzdelávacie potreby začínajúceho pedagogického zamestnanca na základe profesijného štandardu

3. Plánovať adaptačný proces

4. Realizovať adaptačný proces

5. Hodnotiť adaptačný proces

6. Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj

7. Stotožniť sa s rolou špecialistu

Rozsah špecializačného vzdelávania: 52 hodín

Forma špecializačného vzdelávania: online/dištančná (4 online prednášky v pracovných dňoch v doobedňajších hodinách + plnenie dištančných úloh)

Ukončenie špecializačného vzdelávania: záverečná skúška (online)

Termín podania prihlášok: 31.8.2024

Prihláška na špecializačné vzdelávanie

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní a doklad o vykonaní najmenej prvej atestácie na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Plánujeme začať v mesiaci september 2024, o začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok (na mailovú adresu uvedenú v prihláške).

Poplatok: 129 Eur

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „ŠV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

Odborný garant inovačného vzdelávania: PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD. 

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)