Názov programu:
Rozvoj profesijných kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Špecializačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program špecializačného vzdelávania v súlade s § 49 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 31.3.2022 pod evidenčným číslom ŠV-CCVPF-1/2022 s platnosťou do 31.3.2027.

Cieľom špecializačného vzdelávania pod názvom Rozvoj profesijných kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca je získanie požadovaných profesijných kompetencií na výkon špecializačných činností v kariérovej pozícii uvádzajúci pedagogický zamestnanec.

Program je zložený zo štyroch tematických celkov, pri ktorých sa získajú poznatky:

– o profesijných kompetenciách začínajúcich pedagogických zamestnancoch, uvádzajúcich pedagogických zamestnancoch,

– o tvorbe adaptačného programu,

– o aktuálnej legislatíve a

– vhodnej komunikácii medzi začínajúcim PZ a uvádzajúcim PZ.

Kategórie pedagogických zamestnancov:
a) Učiteľ
Učiteľ materskej školy

Učiteľ prvého stupňa ZŠ

Učiteľ druhého stupňa ZŠ

Učiteľ strednej školy

Učiteľ základnej umeleckej školy

b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner

Kariérový stupeň :

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie:

1. Zhodnotiť schopnosť začínajúceho pedagogického zamestnanca identifikovať individuálne a vývinové charakteristiky dieťaťa/žiaka

2. Identifikovať vzdelávacie potreby začínajúceho pedagogického zamestnanca na základe profesijného štandardu

3. Plánovať adaptačný proces

4. Realizovať adaptačný proces

5. Hodnotiť adaptačný proces

6. Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj

7. Stotožniť sa s rolou špecialistu

Rozsah inovačného vzdelávania: 52 hodín

Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou.

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná). Prispôsobenie sa covidovej situácii.

Termín podania prihlášok: do 30.11.2022

Prihláška na špecializačné vzdelávanie

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní a doklad o vykonaní najmenej prvej atestácie na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok.
Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie sa uhrádza do prvej prednášky programu.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Miesto špecializačného vzdelávania:
Prezenčná forma vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (MAPA)

Odborný garant inovačného vzdelávania: PhDr. Gabriela Siváková, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: PaedDr. Dominika Pažítková, PhD. (dominika.pazitkova@ku.sk)