Názov špecializačného vzdelávania:
Rozvoj kľúčových kompetencií koordinátora školského podporného tímu

Špecializačné vzdelávanie  sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program špecializačného vzdelávania v súlade s § 49 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 7.7.2022 pod evidenčným číslom ŠV-CCVPF-2/2022 s platnosťou do 7.7.2027.

Vymedzenie obsahového zamerania špecializačného vzdelávania:
Program  „Rozvoj profesijných kompetencií koordinátora školského podporného tímu“ je orientovaný na novú kariérnu pozíciu „koordinátora školského podporného tímu“ a jeho prax s aktérmi v dotknutých úrovniach podpory. Cieľom vzdelávania je umožniť uchádzačovi získať kľúčové profesijné kompetencie spojené s výkonom špecializačných činností, viazaných na implementáciu inkluzívnych a multidisciplinárnych prístupov do školskej komunity, kde aktívne pôsobí.

Vzdelávanie je určené pre tieto kategórie:

Kategórie pedagogických zamestnancov:

 1. a) učiteľ
 • – Učiteľ materskej školy
 • – Učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • – Učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • – Učiteľ strednej školy
 • – Učiteľ základnej umeleckej školy
 • – Učiteľ jazykovej školy
 1. b) majster odbornej výchovy,
 2. c) vychovávateľ,
 3. d) korepetítor,
 4. e) školský tréner,
 5. f) pedagogický asistent,
 6. g) zahraničný lektor,
 7. h) školský špeciálny pedagóg,
 8. i) školský digitálny koordinátor,

Kategórie odborných zamestnancov:

 1. a) psychológ a školský psychológ,
 2. b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 3. c) kariérový poradca,
 4. d) logopéd a školský logopéd,
 5. e) liečebný pedagóg,
 6. f) sociálny pedagóg.

Kariérový stupeň:

 1. b) samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
 2. c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou
 3. d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie:

 1. 1. Identifikovať inkluzívne potreby školskej komunity na základe profesijného štandardu
 2. 2. Implementovať manažment inkluzívnej zmeny
 3. 3. Budovať a rozvíjať wellbeing v rámci odborných činností koordinátora ŠPT
 4. 4. Plánovať, realizovať, hodnotiť koordináciu ŠPT a svoj profesijný rast a sebarozvoj

Rozsah inovačného vzdelávania: 104 hodín

Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou.

Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

Termín podania prihlášok: do 31.12.2022 

Prihláška na špecializačné vzdelávanie 

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok. Predbežne by vzdávanie mohlo začať v mesiaci január 2023.
Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie sa uhrádza do prvej prednášky programu, po obdržaní pozvánky na vzdelávanie. Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Miesto vzdelávania:
Prezenčná forma vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1.

Odborný garant vzdelávania: PhDr. Oľga Okálová, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)