Názov špecializačného vzdelávania:

Rozvoj kľúčových kompetencií koordinátora školského podporného tímu

Špecializačné vzdelávanie  sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program špecializačného vzdelávania v súlade s § 49 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydal rektor Katolíckej univerzity dňa 7.7.2022 pod evidenčným číslom ŠV-CCVPF-2/2022 s platnosťou do 7.7.2027.

Vymedzenie obsahového zamerania špecializačného vzdelávania:
Program  „Rozvoj profesijných kompetencií koordinátora školského podporného tímu“ je orientovaný na novú kariérnu pozíciu „koordinátora školského podporného tímu“ a jeho prax s aktérmi v dotknutých úrovniach podpory. Cieľom vzdelávania je umožniť uchádzačovi získať kľúčové profesijné kompetencie spojené s výkonom špecializačných činností, viazaných na implementáciu inkluzívnych a multidisciplinárnych prístupov do školskej komunity, kde aktívne pôsobí.

Vzdelávanie je určené pre tieto kategórie:

Kategórie pedagogických zamestnancov:

a) učiteľ
– Učiteľ materskej školy
– Učiteľ prvého stupňa základnej školy
– Učiteľ druhého stupňa základnej školy
– Učiteľ strednej školy
– Učiteľ základnej umeleckej školy
– Učiteľ jazykovej školy
b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner,
f) pedagogický asistent,
g) zahraničný lektor,
h) školský špeciálny pedagóg,
i) školský digitálny koordinátor,

Kategórie odborných zamestnancov:

a) psychológ a školský psychológ,
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,
e) liečebný pedagóg,
f) sociálny pedagóg.

Kariérový stupeň:

– samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
– pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou
– pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie:

1. Identifikovať inkluzívne potreby školskej komunity na základe profesijného štandardu
2. Implementovať manažment inkluzívnej zmeny
3. Budovať a rozvíjať wellbeing v rámci odborných činností koordinátora ŠPT
4. Plánovať, realizovať, hodnotiť koordináciu ŠPT a svoj profesijný rast a sebarozvoj

Rozsah špecializačného vzdelávania: 104 hodín

Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

Benefity špecializačného vzdelávania:
– Účastníci získajú Osvedčenie o špecializačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
– Pracovisko účastníka získa adekvátne zaškolených zamestnancov do multidisciplinárnej spolupráce, hlavne pre kariérovú pozíciu „koordinátor školského podporného tímu“
– Možnosť sieťovania na slovenskej úrovni.
– Individuálne konzultácie s lektormi, hosťami z praxe.
– Zapojenie do tvorby edukačných materiálov.
– Prístup k podporným edukačným materiálom.
– Tímové supervízie.

 

Termín podania prihlášok predĺžený: do 13.5.2024

Začíname 27.5.2024 prvou online prednáškou.

 

Prihláška na špecializačné vzdelávanie 

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní + doklad o zaplatení na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie neuhrádzajte vopred. Poplatok sa uhrádza po obdržaní našich pokynov. Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov, o čom Vás budeme po termíne podania prihlášok mailom informovať.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „ŠV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

 

Miesto vzdelávania:
Prezenčná forma ukončenia vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1.

Odborný garant vzdelávania: PhDr. Oľga Okálová, PhD.

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)