Doplňujúce pedagogické štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku realizuje ako kvalifikačné vzdelávanie v súlade s § 43 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti:

v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,

v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca.

Centrum celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku organizuje doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) v súlade s § 44 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako program členený na moduly:

základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia

rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia podľa príslušného študijného programu, ktorým sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca: učiteľ, vychovávateľ a pedagogický asistent.

Dĺžka štúdia:
Základný modul DPŠ – 1 rok
Rozširujúci modul DPŠ pre všetky kategórie – 1 rok

Forma štúdia:
Prezenčná externá forma. Oba moduly DPŠ sa uskutočňujú formou študijných sústredení (blokov) 1x za semester v rozsahu 1 týždňa (od pondelka do soboty), t.j. 2x za rok (prvá polovica septembra a februára). Súčasťou štúdia je aj samostatné štúdium a príprava účastníkov na plnenie podmienok absolvovania predmetov a požiadaviek na skúšky, prax, tvorba a obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška

Ukončenie štúdia:
Po úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky pred komisiou bude absolventovi kvalifikačného vzdelávania vydané vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní (ak ide o základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia – osvedčenie o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia).

Podmienky prijatia:
Podmienky prijatia na Základný modul DPŠ:
Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého (Bc.) alebo druhého stupňa (Mgr., Ing.). Základný modul DPŠ je určený pre absolventov neučiteľských študijných programov prvého alebo druhého stupňa, rovnako aj pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch.
Dôležité upozornenie: Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) môžu po úspešnom absolvovaní Základného modulu DPŠ pokračovať len v Rozširujúcom module DPŠ pre vychovávateľa alebo pedagogického asistenta (nie pre učiteľa).

Podmienky prijatia na Rozširujúce moduly DPŠ:
Podmienkou prijatia na Rozširujúci modul DPŠ je absolvovanie Základného modulu DPŠ.
Podmienkou prijatia na Rozširujúci modul DPŠ pre učiteľa je okrem uvedeného aj ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr., Ing.). Uchádzač nemusí byť pedagogickým alebo odborným zamestnancom.
Dôležité upozornenie: Rozširujúci modul DPŠ pre učiteľa organizujeme len k tým študijným odborom a programom, ktoré máme na Katolíckej univerzite akreditované!

Prijímacie konanie:
Bez prijímacej skúšky

Termín podania prihlášok:
do 30.6.2024

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium:

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium 

Prihláška je bezplatná. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať povinné prílohy:

– životopis,
– overený diplom a overené vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia posledného ukončeného stupňa (overenie sa nevyžaduje pri podaní prihlášky na Rozširujúci modul DPŠ pre tých, ktorí absolvovali Základný modul DPŠ na CCV PF KU v Ružomberku),
– overené osvedčenie o absolvovaní Základného modulu DPŠ (len v prípade prihlášky na Rozširujúci modul DPŠ), overenie sa nevyžaduje od absolventov tohto modulu na CCV PF KU v Ružomberku,

všetko spolu poštou na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za štúdium:
Poplatok za štúdium (viď tabuľka) sa uhrádza až po prijatí na štúdium a hradí sa v plnej výške na rok štúdia. Oznámenie o prijatí je zasielané poštou spravidla koncom augusta. Prijatí uchádzači na štúdium sú pozvaní na zápis ku štúdiu, ktoré začína spravidla začiatkom septembra.

Akreditované programy doplňujúceho pedagogického štúdia v ponuke CCV PF KU:

Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia – Pedagogický kompetenčný rámec

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v kategórii učiteľ

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v kategórii vychovávateľ

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v kategórii pedagogický asistent

Miesto štúdia:
Štúdium vo všetkých uvedených programoch prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (mapa)

Možnosti ubytovania:
https://www.ku.sk/studium-na-katolickej-univerzite/student/ubytovanie/

Študijné oddelenie CCV PF KU: Jana Kyselová (jana.kyselova@ku.sk)
Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)