Doplňujúce pedagogické štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku realizuje ako kvalifikačné vzdelávanie v súlade s § 43 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti:

v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,

v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca.

Centrum celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku organizuje doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) v súlade s § 44 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako program členený na moduly:

základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia

rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia podľa príslušného študijného programu, ktorým sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v ďalšej      kategórii pedagogického zamestnanca: učiteľ, vychovávateľ a pedagogický asistent.

Dĺžka štúdia:
Základný modul DPŠ – 1 rok
Rozširujúci modul DPŠ pre všetky kategórie – 1 rok

Forma štúdia:
Externá forma. Oba moduly DPŠ sa uskutočňujú formou študijných sústredení (blokov) 1x za semester v rozsahu 1 týždňa v závislosti od počtu hodín určených pre jednotlivé predmety v danom semestri a od druhu ďalšej kategórie pedagogického zamestnanca (viď tabuľka). Súčasťou štúdia je aj samostatné štúdium a príprava účastníkov na plnenie podmienok absolvovania predmetov a požiadaviek na skúšky, prax, tvorba a obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška.
Po úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky bude absolventovi kvalifikačného vzdelávania vydané vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní (ak ide o základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia – osvedčenie o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia).

Podmienky prijatia:
Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Základný modul DPŠ je určený pre absolventov neučiteľských študijných programov druhého stupňa, rovnako aj pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch.
Podmienkou prijatia na Rozširujúci modul DPŠ je absolvovanie Základného modulu DPŠ. Uchádzač nemusí byť pedagogickým alebo odborným zamestnancom.

Prijímacie konanie:
Bez prijímacej skúšky

Termín podania prihlášok:
do 30.6.2021

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium:

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium 

Prihláška je bezplatná. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať povinné prílohy: životopis, overený diplom a overené vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Poplatok za štúdium:
Poplatok za štúdium (viď tabuľka) sa uhrádza až po prijatí na štúdium a hradí sa v plnej výške na rok štúdia. Oznámenie o prijatí je zasielané poštou spravidla koncom augusta. Prijatí uchádzači na štúdium sú pozvaní na zápis ku štúdiu, ktoré začína spravidla začiatkom septembra.

Akreditované programy doplňujúceho pedagogického štúdia v ponuke CCV PF KU:

Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia – Pedagogický kompetenčný rámec

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v kategórii učiteľ

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v kategórii vychovávateľ

Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v kategórii pedagogický asistent

Miesto štúdia:
Štúdium vo všetkých uvedených programoch prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (mapa)

Možnosti ubytovania:
http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/ubytovanie/kratkodobe-ubytovanie

Študijné oddelenie CCV PF KU: Jana Kyselová (jana.kyselova@ku.sk)
Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)