Názov programu:
Multidisciplinárny prístup v inklúzii detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Inovačné vzdelávanie sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania v súlade s  § 55 a § 56 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15.07.2021 pod evidenčným číslom 30/2021 – IV s platnosťou do 14. júla 2026.

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Cieľom inovácie je transfer multidisciplinárneho prístupu do inkluzívnej praxe školských podporných tímov u detí a žiakov so symptómami porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD). Inovácia prepája medzirezortné včlenenie prístupu ochrany duševného zdravia u detí/žiakov s FASD a bežnej poradenskej praxe školských zariadení i ďalších inkluzívnych nástrojov širšej komunity.

Kategórie, pre ktoré je inovačné vzdelávanie určené:

psychológ a školský psychológ

špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

kariérový poradca

logopéd a školský logopéd

liečebný pedagóg

sociálny pedagóg

* pripravujeme aj pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov školských podporných tímov

Vzdelávanie je určené pre odborných zamestnancov pôsobiacich v:

a)  škole, školskom zariadení,

b)  zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

c)  zariadení sociálnych služieb a rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“),

d)  pracoviska praktického vyučovania,

e)  organizácie zriadenej ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „organizácia zriadená ministerstvom školstva“),

f)  organizácie zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Rozsah inovačného vzdelávania: 55 hodín

Forma inovačného vzdelávania: kombinovaná (prezenčná/online/dištančná)

 

Termín podania prihlášok: do 30.9.2024

 

Prihláška na inovačné vzdelávanie  

 

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01  Ružomberok

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok (na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške).

 

Poplatok: 129 Eur

Poplatok za vzdelávanie neuhrádzajte vopred. Poplatok sa uhrádza po obdržaní našich pokynov. Vzdelávanie sa otvorí len v prípade záujmu dostatočného počtu uchádzačov, o čom Vás budeme po termíne podania prihlášok mailom informovať.

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:

IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol (dátum Vášho narodenia v tvare): DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko a skratku „INV“

Doklad o zaplatenom poplatku sa posiela aj v prípade, ak si vyžiadate faktúru. Žiadosť o faktúru posielajte na e-mail maria.michalkova@ku.sk ešte pred zaplatením poplatku.

 

Miesto inovačného vzdelávania:

Prezenčná forma inovačného vzdelávania prebieha na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (MAPA)

Odborný garant inovačného vzdelávania: PhDr. Oľga Okálová, PhD.

Lektorský tím: vybraní lektori, výskumníci, hostia a účastníci pôsobiaci v rámci projektu Erasmus+ č. 2019-1-SK01-KA204-060806, „Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations“, viac tu: http://www.multidisciplinarity.eu

Kontaktná osoba za CCV PF KU: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (zuzana.gejdosova@ku.sk)

 

[1] Už v zmysle Noviel zákonov NR SR č. 245/2008 Z.z. a 138/2008 Z.z., schválených 20.10.2021