Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Centrum celoživotného vzdelávania svoju činnosť realizuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a to v oblasti prípravy nových vzdelávacích programov a vedecko-výskumnej činnosti. Spolupracuje s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni.

Vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania prioritne pre pedagogických a odborných zamestnancov a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, zvyšovaní si profesionality a kariérového rastu.

Od 1.9.2019 zabezpečuje celoživotné vzdelávanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

OZNAM O OPRÁVNENÍ VYKONÁVAŤ ATESTÁCIE

Dňa 21.11.2019, Centrum celoživotného vzdelávania PF KU získalo rozhodnutie z MŠVVaŠ SR pod číslom 2019/16839:2-A1060 oprávnenie na organizovanie atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nasledovných kategóriách a podkategóriách:

Pedagogický zamestnanec:

KategóriaPodkategória 
Učiteľ Učiteľ materskej školy 
 Učiteľ prvého stupňa základnej školy 
 Učiteľ druhého stupňa základnej školy 
 Učiteľ strednej školy 
 Učiteľ základnej umeleckej školy 
Majster odbornej výchovy  
Vychovávateľ  
Korepetítor   
Školský tréner   
Školský špeciálny pedagóg   

Odborný zamestnanec:

Kategória
Psychológ a školský psychológ
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Kariérový poradca
Liečebný pedagóg

Sociálny pedagóg

Centrum celoživotného vzdelávania ponúka:

Atestácie
Funkčné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie
Špecializačné vzdelávanie
Doplňujúce pedagogické štúdium
Rozširujúce štúdium

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke.
Na telefónnych číslach Vám momentálne viac informácií poskytnúť nevieme.
Prosíme Vás, sledujte pravidelne našu stránku, ktorú budeme priebežne aktualizovať.