Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Centrum celoživotného vzdelávania svoju činnosť realizuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a to v oblasti prípravy nových vzdelávacích programov a vedecko-výskumnej činnosti. Spolupracuje s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni.

Vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania prioritne pre pedagogických a odborných zamestnancov a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, zvyšovaní si profesionality a kariérového rastu.

Od 1.9.2019 zabezpečuje celoživotné vzdelávanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

OZNAM O OPRÁVNENÍ VYKONÁVAŤ ATESTÁCIE

Dňa 21.11.2019, Centrum celoživotného vzdelávania PF KU získalo rozhodnutie z MŠVVaŠ SR pod číslom 2019/16839:2-A1060 oprávnenie na organizovanie atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nasledovných kategóriách a podkategóriách:

Pedagogický zamestnanec:

KategóriaPodkategória 
Učiteľ Učiteľ materskej školy 
 Učiteľ prvého stupňa základnej školy 
 Učiteľ druhého stupňa základnej školy 
 Učiteľ strednej školy  
 Učiteľ základnej umeleckej školy 
Majster odbornej výchovy  
Vychovávateľ  
Korepetítor   
Školský tréner   
Školský špeciálny pedagóg   

Odborný zamestnanec:

Kategória
Psychológ a školský psychológ
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Kariérový poradca
Liečebný pedagóg
Sociálny pedagóg

Žiadosti k vykonaniu atestácie s prílohami, budeme prijímať len osobne v uvedených termínoch:

Každý týždeň vo štvrtok a v poslednú sobotu v mesiaci, okrem sviatkov.

Z dôvodu schvaľovania vnútorných predpisov PF KU, Centrum celoživotného vzdelávania zatiaľ neprijíma žiadosti k vykonaniu atestácie. Hneď po schválení uvedených predpisov, budú na našej stránke zverejnené ďalšie informácie a dokumenty potrebné k vykonaniu atestácie (napr. žiadosť o vykonanie atestácie). Všetky informácie, ktoré zatiaľ vieme poskytnúť sú na webovej stránke. Telefonicky Vám nebudú poskytované iné informácie.

POZVÁNKA

Vzhľadom na získanie oprávnenia organizovať atestácie, Vás pozývame na informačný seminár k plneniu kompetencií podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa uskutoční

8. 2. 2020 o 9:00 hod.
v Aule sv. Jána Pavla II.
(Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1)

Obsahom seminára bude vysvetlenie tvorby portfólia jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov.

Rozširujúce vzdelávanie poskytujeme vo všetkých akreditovaných programoch druhého stupňa, ako napr. :biológia, cudzích jazykov (taliansky jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk), geografia, hudobné umenie, hra na organe, hra na klavír, informatika, matematika, náboženská výchova, sólový spev, špeciálna pedagogika, výtvarná výchova.

Prihlášky k uvedeným vzdelávacím programom budú postupne zverejňované na webovej stránke pri príslušných programoch.

Rozširujúce vzdelávanie poskytujeme vo všetkých akreditovaných programoch druhého stupňa, ako napr. :biológia, cudzích jazykov (taliansky jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk), geografia, hudobné umenie, hra na organe, hra na klavír, informatika, matematika, náboženská výchova, sólový spev, špeciálna pedagogika, výtvarná výchova.
V prípade otázok a pripomienok ohľadom Vášho rozširujúceho štúdia nás kontaktujte na e-mail:  rozsirujuce.ccv@gmail.com

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke.
Na telefónnych číslach Vám momentálne viac informácií poskytnúť nevieme.
Prosíme Vás, sledujte pravidelne našu stránku, ktorú budeme priebežne aktualizovať.