OZNAM: Zamestnanci CCV PF KU čerpajú od 15.7.2024 do 20.8.2024 povinnú dovolenku. Budeme sa snažiť načerpať nové sily, aby ste boli s nami od septembra len a len spokojní ;). 

Všetkým prajeme krásne leto.

 Tím CCV PF KU.

 
Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

  

Centrum celoživotného vzdelávania svoju činnosť realizuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a to v oblasti prípravy nových vzdelávacích programov a vedecko-výskumnej činnosti. Spolupracuje s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni.

Vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania prioritne pre pedagogických a odborných zamestnancov a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, zvyšovaní si profesionality a kariérového rastu.

Od 1.9.2019 zabezpečuje celoživotné vzdelávanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

OZNAM O OPRÁVNENÍ VYKONÁVAŤ ATESTÁCIE

Dňa 21.11.2019, Centrum celoživotného vzdelávania PF KU získalo rozhodnutie z MŠVVaŠ SR pod číslom 2019/16839:2-A1060 oprávnenie na organizovanie atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nasledovných kategóriách a podkategóriách:

Pedagogický zamestnanec:

Kategória Podkategória  
Učiteľ Učiteľ materskej školy  
  Učiteľ prvého stupňa základnej školy  
  Učiteľ druhého stupňa základnej školy  
  Učiteľ strednej školy  
  Učiteľ základnej umeleckej školy  
Majster odbornej výchovy    
Vychovávateľ    
Korepetítor    
Školský tréner    
Školský špeciálny pedagóg    

Odborný zamestnanec:

Kategória
Psychológ a školský psychológ
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Kariérový poradca
Liečebný pedagóg

Sociálny pedagóg

CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA  ponúka:

  1. ATESTÁCIE
  2. FUNKČNÉ VZDELÁVANIE
  3. INOVAČNÉ VZDELÁVANIE
  4. ŠPECIALIZAČNÉ VZDELÁVANIE
  5. DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM
  6. ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke.
Na telefónnych číslach Vám momentálne viac informácií poskytnúť nevieme.
Prosíme Vás, sledujte pravidelne našu stránku, ktorú priebežne aktualizujeme.