Atestácia § 59 zákona č. 138/2019

(1) Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, pre príslušný kariérový stupeň, získaných vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti.

(2) Atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a získal najmenej
a)úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o prvú atestáciu, alebo
b)vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak ide o druhú atestáciu.

(3) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať prvú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.

(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať druhú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.

§ 60 zákona č. 138/2019

(1) Atestácia sa skladá z
a) prípravy na atestačnú skúšku, ktorou je posúdenie atestačného portfólia a doplnenie atestačného portfólia,
b) obhajoby atestačného portfólia a
c) atestačnej skúšky.

§ 61 zákona 138/2019

Atestačné konanie
Atestačná organizácia do 60 dní od prijatia žiadosti
a) posúdi atestačné portfólio,
b) určí spôsob a formu doplnenia atestačného portfólia vrátane lehoty na doplnenie,
c) odporučí absolvovanie predatestačného vzdelávania, ak je to potrebné,
d) určí termín obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky alebo
e) zamietne žiadosť pre nedostatočnú kvalitu atestačného portfólia.

(5) Posudok atestačného portfólia sa vypracúva v súlade s profesijným štandardom príslušného kariérového stupňa v kategórii alebo v podkategórii a v stupni vzdelania, ktorých sa atestácia týka. Posudok atestačného portfólia vypracuje osoba, ktorá spĺňa predpoklady na vymenovanie za člena atestačnej komisie.
(6) Obhajoba atestačného portfólia a atestačná skúška sa vykonáva v jeden deň a pred atestačnou komisiou. Atestačná skúška sa vykonáva ústnou formou.

 

OZNAM O OPRÁVNENÍ VYKONÁVAŤ ATESTÁCIE

Dňa 21.11.2019, Centrum celoživotného vzdelávania PF KU získalo rozhodnutie z MŠVVaŠ SR pod číslom 2019/16839:2-A1060 oprávnenie na organizovanie atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nasledovných kategóriách a podkategóriách:

Pedagogický zamestnanec:

Kategória Podkategória
Učiteľ Učiteľ materskej školy
Učiteľ prvého stupňa základnej školy
Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy
Majster odbornej výchovy
Vychovávateľ
Korepetítor
Školský tréner
Školský špeciálny pedagóg

Odborný zamestnanec:

Kategória
Psychológ a školský psychológ
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Kariérový poradca
Liečebný pedagóg
Sociálny pedagóg

INFORMÁCIE K ODOVZDANIU ŽIADOSTI O VYKONANIE ATESTÁCIE

Žiadosti s kompletnou dokumentáciou k atestáciám môžete posielať poštou v povinnej štruktúre:

A, žiadosť o vykonanie atestácie

B, overené doklady o ukončenom vzdelaní

C, atestačné portfólio

D, CD alebo USB s nahratým celým portfóliom 

E, doklad o vykonaní platby

Doklad o zrealizovanej platbe – 1. atestácia – 80€, 2. atestácia – 100€

Uvedenú sumu zrealizujte na číslo účtu:
IBAN SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: DD MM RRRR
Do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko

Žiadosť o vykonanie atestácie, doklady o vzdelaní, CD alebo USB, doklad o platbe – vložiť do samostatného rýchloviazača (všetko spolu)

Atestačné portfólio – zviažte do akejkoľvek väzby ale nie do tvrdej väzby

Celú dokumentáciu pošlite na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania PF KU
Atestácie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Atestačné portfóliá, ktoré nebudú zodpovedať štruktúre predpísanej CCV, nebudú akceptované a budú vyradené ešte pred začatím recenzného konania.