Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium

Termín podania prihlášok: do 15.8. príslušného roka.

Podmienky prijatia:

  • prihláška
  • životopis
  • overený diplom a vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium  

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Úhrada finančných nákladov za štúdium je 650 EUR na jeden akademický rok

Školné uhraďte na:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300301904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)