Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti I. a II. atestácie podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti I. atestácie  

Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti II. atestácie  

Tematické okruhy pre odborných zamestnancov  

 

OZNAM O OPRÁVNENÍ VYKONÁVAŤ ATESTÁCIE

Dňa 21.11.2019, Centrum celoživotného vzdelávania PF KU získalo rozhodnutie z MŠVVaŠ SR pod číslom 2019/16839:2-A1060 oprávnenie na organizovanie atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nasledovných kategóriách a podkategóriách:

Pedagogický zamestnanec:

Kategória Podkategória
Učiteľ Učiteľ materskej školy
Učiteľ prvého stupňa základnej školy
Učiteľ druhého stupňa základnej školy
Učiteľ strednej školy
Učiteľ základnej umeleckej školy
Majster odbornej výchovy
Vychovávateľ
Korepetítor
Školský tréner
Školský špeciálny pedagóg

Odborný zamestnanec:

Kategória
Psychológ a školský psychológ
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Kariérový poradca
Liečebný pedagóg
Sociálny pedagóg

Žiadosti k vykonaniu atestácie s prílohami, budeme prijímať len osobne v uvedených termínoch:

Každý týždeň vo štvrtok a v poslednú sobotu v mesiaci, okrem sviatkov.

Z dôvodu schvaľovania vnútorných predpisov PF KU, Centrum celoživotného vzdelávania zatiaľ neprijíma žiadosti k vykonaniu atestácie. Hneď po schválení uvedených predpisov, budú na našej stránke zverejnené ďalšie informácie a dokumenty potrebné k vykonaniu atestácie (napr. žiadosť o vykonanie atestácie). Všetky informácie, ktoré zatiaľ vieme poskytnúť sú na webovej stránke. Telefonicky Vám nebudú poskytované iné informácie.

POZVÁNKA

Vzhľadom na získanie oprávnenia organizovať atestácie, Vás pozývame na informačný seminár k plneniu kompetencií podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa uskutoční

8. 2. 2020 o 9:00 hod.
v Aule sv. Jána Pavla II.
(Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1)

Obsahom seminára bude vysvetlenie tvorby portfólia jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov.