O vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov. Po úspešnom vykonaní atestácie strácajú takto uplatnené kredity platnosť na účely priznania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.
Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť z dôvodu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva a z iného dôvodu po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, môže vykonať prvú atestáciu a druhú atestáciu. Druhú atestáciu môže vykonať len pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Absolventi edukačnej prípravy:
Uchádzači o vykonanie atestácie, ktorí absolvovali edukačnú prípravu na atestáciu v CCV PF KU v Ružomberku, musia vykonať atestáciu len v našej vzdelávacej inštitúcii a v lehote do dvoch rokov od ukončenia uvedeného prípravného atestačného vzdelávania.

V súlade s platnou Vyhláškou MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa atestácia môže uskutočniť v termíne do šiestich mesiacov od 1.1. resp. 1.7. príslušného kalendárneho roku – teda nie od doručenia žiadosti a jej zaregistrovania.  Platnosť osvedčenia o absolvovaní edukačnej prípravy na atestáciu je dva roky odo dňa jej ukončenia.  Z hľadiska dodržania dvojročnej lehoty od ukončenia edukačnej prípravy po ukončenie atestácie je preto okrem dostatočného časového priestoru na proces spracovania atestačnej práce potrebné počítať s dostatočnou rezervou aj na proces atestácie.

Ak si uchádzač, ktorý je účastníkom edukačnej prípravy na atestáciu v CCV PF KU v Ružomberku podá žiadosť o vykonanie atestácie pred ukončením tejto edukačnej prípravy na základe preukázania 60 platných kreditov, po ukončení uvedenej edukačnej prípravy si organizácia vyhradzuje právo neakceptovať zmenu podmienok uvedených v prihláške na základe doloženia náhrady za 30 kreditov. Uchádzač v tomto prípade tiež nemá automaticky právo na uplatnenie odpustenia poplatku za vykonanie atestácie, pretože táto je viazaná na akceptáciu osvedčenia o absolvovaní edukačnej prípravy.

Upozornenie:
Uchádzači, ktorí absolvovali celú edukačnú prípravu na atestáciu v inej akreditovanej vzdelávacej organizácii, v súlade s platnou vyhláškou majú možnosť vykonať atestačnú skúšku iba v uvedenej inštitúcii.

Čestné vyhlásenie  

Žiadosť o vykonanie prvej atestácie  

Žiadosť o vykonanie druhej atestácie  

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce k I. a II. atestácii

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce odborný I  

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce odborný II  

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg MOV I  

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg MOV II  

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg učiteľ I  

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg učiteľ II  

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg vychovávateľ I  

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg vychovávateľ II  

Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti I. a II. atestácie

Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti I. atestácie  

Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti II. atestácie  

Tematické okruhy pre odborných zamestnancov  

Povinné náležitosti ku žiadosti:

  • atestačná práca – 2x v printovej forme a 2x na CD (CD musí obsahovať prácu vo formáte Word a PDF)
  • úradne overený doklad o vykonaní I. atestácie (len k žiadosti o vykonanie II. atestácie)
  • doklad o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje
  • (neoverené)kópie dokladov o dosiahnutí požadovaného počtu kreditov, v prípade absolvovania prípravného atestačného vzdelania kópiu osvedčenia o jeho absolvovaní
  • doklad o zaplatení poplatku za vykonanie atestácie. Cena za proces atestácie je vo výške 41 €, v prípade absolvovania edukačnej prípravy na PF KU v Ružomberku nie je atestácia spoplatnená.

Dva výtlačky atestačnej práce, zviazané v pevnej väzbe alebo mäkkej tepelnej väzbe (hrebeňová väzba nie je prípustná) s priloženými CD nosičmi (CD musí obsahovať prácu vo formáte Word a PDF) je potrebné poslať na adresu:

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Podmienkou pre zaradenie atestačnej práce do procesu posudzovania je doručenie potvrdenia o uhradení poplatku za vykonanie atestácie u uchádzačov o atestačnú skúšku, ktorí neabsolvovali edukačnú prípravu na atestáciu na CCV PF KU v Ružomberku.

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Vzor atestačnej práce  

Formálna úprava atestačnej práce