Vážené kolegyne, vážení  kolegovia,
prihlášky na všetky druhy edukačnej prípravy pre pedagogických a odborných zamestnancov  pred prvou aj pred druhou atestáciou, poslané na naše Centrum celoživotného vzdelávania po 7.2.2019, už neprijímame z dôvodu prerušenia daných vzdelávaní v súvislosti s prichádzajúcim novým zákonom.

Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, toto vzdelávanie sa nazýva prípravné atestačné vzdelávanie.

Prípravné atestačné vzdelávanie uskutočňuje poskytovateľ podľa § 49 ods. 3 zákona, u ktorého sa na vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec prihlási následne na vykonanie atestácie.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi. Prípravné atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie jednej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania.

Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované nasledujúce programy pre prípravu na prvú atestáciu:

 • Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1702/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1704/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1706/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1732/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1648/2016-KV)
 • Edukačná príprava pre špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1736/2017-KV)
 • Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1904/2018-KV)

Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované nasledujúce programy pre prípravu na druhú atestáciu:

 • Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1703/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1705/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1707/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1731/2016-KV)
 • Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1649/2016-KV)
 • Edukačná príprava pre špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1737/2017-KV)
 • Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1905/2018-KV)

Prihláška na edukačnú prípravu na prvú atestáciu  
Prihláška na edukačnú prípravu na druhú atestáciu  

Povinné náležitosti:

 • správne a úplne vyplnená prihláška potvrdená riaditeľom resp. zriaďovateľom a súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný žiadateľom o vykonanie atestácie
 • (neoverená) kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (resp. kvalifikačnej skúšky) – tento doklad je potrebné doložiť len v prípade prihlášky na edukačnú prípravu na vykonanie druhej atestácie
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa prihláška vzťahuje
 • (neoverené) kópie dokladov o získaní 30 kreditov
 • doklad o zaplatení poplatku za edukačnú prípravu

Poplatok za vzdelávanie v rámci edukačnej prípravy vo výške 129 EUR (suma je už vrátane vykonania atestačnej skúšky) uhraďte na účet:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok