POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K TVORBE ATESTAČNÉHO PORTFÓLIA

Vzhľadom na získanie oprávnenia organizovať atestácie, Vás pozývame na informačný seminár k plneniu kompetencií podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa uskutoční

8. 2. 2020 o 9:00 hod.
v Aule sv. Jána Pavla II.
(Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1)

Obsahom seminára bude vysvetlenie tvorby portfólia jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov.