POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K TVORBE ATESTAČNÉHO PORTFÓLIA

Vzhľadom na získanie oprávnenia organizovať atestácie, Vás pozývame na informačný seminár k plneniu kompetencií podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa uskutoční

8. 2. 2020 o 9:00 hod.
v Aule sv. Jána Pavla II.
(Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1)

Obsahom seminára bude vysvetlenie tvorby portfólia jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov.

Dôležité upozornenie

Vzhľadom na prijatie nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je potrebné, aby ste poslali atestačnú prácu spolu so žiadosťou o vykonanie atestácie a s ďalšími potrebnými dokumentami najneskôr do 31.8.2019. Tento oznam sa týka všetkých tých, ktorí ukončili Edukačnú prípravu v Centre celoživotného vzdelávania, ako aj tých, ktorí spĺňajú podmienky k vykonaniu atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mgr. Ľubica Ďurajdová, PhD.
CCV PF KU

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

 

Prihlášky na všetky druhy edukačnej prípravy pre pedagogických a odborných zamestnancov pred prvou aj pred druhou atestáciou, prihlášky na funkčné vzdelávanie – Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a na Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, poslané na naše Centrum celoživotného vzdelávania po 7.2.2019, už neprijímame z dôvodu prerušenia daných vzdelávaní v súvislosti s prichádzajúcim novým zákonom.

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci

 

Vaše prihlášky na Edukačnú prípravu k prvej atestácií a Edukačnú prípravu k druhej atestácii – pre akreditované vzdelávacie programy, ďalej na funkčné vzdelávanie – Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, si môžete aj naďalej posielať na naše Centrum celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie prebieha od októbra 2018, preto budú Vaše prihlášky zaradené až do vzdelávania po 1.1.2019.

Vážení uchádzači o vykonanie atestácie

 

Vážení uchádzači o vykonanie atestácie,
Radi by sme Vás upozornili, že v súlade s platným znením vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. je od 1. októbra 2018 poplatok za vykonanie atestácie stanovený na 41 €. Odpustenie uvedeného poplatku pre absolventov edukačnej prípravy k atestačnej skúške na našej univerzite zostáva naďalej v platnosti.
Vedenie CCV

Oznam o osobných konzultáciách k spracovaniu atestačných prác

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,
osobná konzultácia so zamestnancami CCV bude prebiehať každý párny týždeň v stredu od 13:00 do 16:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je dôležité, aby ste napísali na mail durajdovalubica@gmail.com tieto údaje: Vaše pracovné zaradenie, oblasť z ktorej chcete písať atestačnú prácu, dátum a čas Vášho príchodu a telefonický kontakt. V prípade akejkoľvek zmeny z Vašej strany, je potrebné oznámiť nám to najneskôr v deň konzultácie do 13:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie