Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prihlášky na funkčné vzdelávanie – Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a na Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, poslané na naše Centrum celoživotného vzdelávania po 7.2.2019, už neprijímame z dôvodu prerušenia daných vzdelávaní v súvislosti s prichádzajúcim novým zákonom.

Funkčné vzdelávanie – Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Číslo akreditácie: 1728/2016-KV

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

Získať a uplatniť vedomosti súvisiace s profesijnými kompetenciami potrebnými pre výkon riadiacich činností a pre profesijný rozvoj vedúceho zamestnanca v podmienkach škôl a školských zariadení, špeciálnych výchovných zariadení a zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

Špecifické ciele:

 1. Získať spôsobilosť vypracovávať víziu organizácie, zabezpečovať jej akceptáciu a podporu prostredníctvom manažérskych kompetencií,
 2. Vedieť vytvoriť portfólio pre podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu so zámerom utvárania a zabezpečenia kvality organizácie,
 3. Uplatniť inovatívne riadiace prístupy v oblasti personálneho a pedagogického riadenia,
 4. Vedieť evalvovať prostredie organizácie so zámerom efektivity cieľov, vyplývajúcich z podmienok a potrieb kladených na školu a školské zariadenie, špeciálne výchovne zariadenie a zariadenie výchovného poradenstva a prevencie,
 5. Vedieť integrovať procesy zmeny so zámerom zvyšovania efektivity a kvality poslania školy a školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 6. Získať prehľad vo všeobecne platných právnych predpisoch, orientovaných na personálne riadenie, pedagogické riadenie, ekonomické riadenie. Orientácia na právne povedomie riaditeľa školy a školského zariadenia v súlade s profesijným rozvojom vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Obsah vzdelávania:

Obsahom vzdelávania sú:

 1. Právne povedomie riaditeľa školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Všeobecne záväzné právne predpisy
 2. Evalvácia a autoevalvácia kvality školy a školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 3. Vlastný osobnostný rozvoj, reflexia riadiacich činností a manažérskych kompetencií
 4. Hodnotenie v organizácii vyplývajúce s procesu personálneho a pedagogického riadenia školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, profesijné štandardy
 5. Strategické riadenie školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 6. Strategické plánovanie a krízový manažment. Tvorba vízie, stratégie a cieľov školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Poplatok za vzdelávanie vo výške 159 EUR uhraďte na účet:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Prihláška na vzdelávací kurz “Funkčné vzdelávanie”  

K prihláške je potrebné priložiť:
1. Osvedčenie o ukončení minimálne prvej atestácie
2. Diplom o najvyššom ukončenom vzdelaní
3. Doklad o zaplatení poplatku za funkčné vzdelávanie

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok