Vzdelanie prináša mladým ľuďom umiernenosť, starým útechu, chudobným bohatstvo a bohatým ozdobu.
DIOGENES LAERTSKÝ

 

 

Funkčné vzdelávanie

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,
Vaše prihlášky na Edukačnú prípravu k prvej atestácií a Edukačnú prípravu k druhej atestácii – pre akreditované vzdelávacie programy, ďalej na funkčné vzdelávanie - Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a  Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, si môžete aj naďalej posielať na naše Centrum celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie prebieha od októbra 2018, preto budú Vaše prihlášky zaradené až do vzdelávania po 1.1.2019.

Funkčné vzdelávanie

Funkčné vzdelávanie – Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Číslo akreditácie: 1728/2016-KV

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

Získať a uplatniť vedomosti súvisiace s profesijnými kompetenciami potrebnými pre výkon riadiacich činností a pre profesijný rozvoj vedúceho zamestnanca v podmienkach škôl a školských zariadení, špeciálnych výchovných zariadení a zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

Špecifické ciele:

 1. Získať spôsobilosť vypracovávať víziu organizácie, zabezpečovať jej akceptáciu a podporu prostredníctvom manažérskych kompetencií,
 2. Vedieť vytvoriť portfólio pre podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu so zámerom utvárania a zabezpečenia kvality organizácie,
 3. Uplatniť inovatívne riadiace prístupy v oblasti personálneho a pedagogického riadenia,
 4. Vedieť evalvovať prostredie organizácie so zámerom efektivity cieľov, vyplývajúcich z podmienok a potrieb kladených na školu a školské zariadenie, špeciálne výchovne zariadenie a zariadenie výchovného poradenstva a prevencie,
 5. Vedieť integrovať procesy zmeny so zámerom zvyšovania efektivity a kvality poslania školy a školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 6. Získať prehľad vo všeobecne platných právnych predpisoch, orientovaných na personálne riadenie, pedagogické riadenie, ekonomické riadenie. Orientácia na právne povedomie riaditeľa školy a školského zariadenia v súlade s profesijným rozvojom vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Obsah vzdelávania:

Obsahom vzdelávania sú:

 1. Právne povedomie riaditeľa školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Všeobecne záväzné právne predpisy
 2. Evalvácia a autoevalvácia kvality školy a školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 3. Vlastný osobnostný rozvoj, reflexia riadiacich činností a manažérskych kompetencií
 4. Hodnotenie v organizácii vyplývajúce s procesu personálneho a pedagogického riadenia školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, profesijné štandardy
 5. Strategické riadenie školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 6. Strategické plánovanie a krízový manažment. Tvorba vízie, stratégie a cieľov školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Poplatok za vzdelávanie vo výške 159 EUR uhraďte na účet:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Prihláška na vzdelávací kurz "Funkčné vzdelávanie"

K prihláške je potrebné priložiť:
1. Osvedčenie o ukončení minimálne prvej atestácie
2. Diplom o najvyššom ukončenom vzdelaní
3. Doklad o zaplatení poplatku za funkčné vzdelávanie

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok